ÖLÇÜ VE TARTI ALETi KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE 2019 YILI

KANUNİ ZORUNLULUKLAR

Ölçü ve tartı işlemlerinde kullanılan her türlü Elektronik, ibreli, mekanik teraziler, kantar, baskül, metre, litre, gram ve kilogram’lar muayene ve damgalama işlemine tabidir.  İlk muayene damgası bulunmayan ölçü tartı aletlerini almak, satmak, kullanmak ve işyerinde bulundurmak yasaktır. Arızalı ölçü ve tartı aletleri, Ölçüler ve Ayar Biriminden tamir izin formu almadan teraziler tamir ettirilemez. Ölçü ve tartı aletlerinin damgaları Mali Hizmetler Müdürlüğü ölçü ayar memuru dışında hiç kimse tarafından sökülemez takılamaz ve müdahale edilemez. Ölçü tartı aletleri bozulduğunda veya damga teli koptuğunda aynı gün içinde Ölçüler ve Ayar Birirmine müracaat edilmek zorundadır. Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin yaptırılması, damgalattırılması ve damgalarının muhafaza edilmesi o anki kullanıcıya aittir.

MUAYENEDE BULUNACAKLAR İÇİN,   YAPILACAK İŞLEMLER

Otomatik tartı aletleri, 1 ve 2’nci sınıf otomatik olmayan (Hassas) elektronik ve mekanik tartı aletleri ile tartım kapasitesi 2 bin kilograma kadar olan 3. ve 4’üncü sınıf elektronik tartı aletleri için Yetkili Muayene Servislerine, Tartım kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan ve belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan III. ve IV’ üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile, bu yerler dışında; yay ve elektronik tertibatı bulunmayan, tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli teraziler için ilgili Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğuna periyodik muayene müracaatında bulunulacaktır.

Pazarcı Esnafımızın kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin her iki yılda bir 1 Ocak – 28 Şubat 2019 tarihleri arasında Belediyemiz Ölçüler ve Ayar Birimine beyannamesini vermek zorundadır. Beyannamesi verilecek olan terazilerin “Cinsi, Kapasitesi, Seri Numarası, Markası, Modeli, Üretim Yılı, Taksimat Aralığı  (d ), Muayene Sabiti ( e ) değerleri” bilinmek zorundadır. Beyannamesi verilmiş olan ölçü ve tartı aletleri ölçüler ayar birimince bildirilen gün ve zamanda, muayenesi yapılmak ve damgalanmak üzere randevu yerine getirilecektir. Randevu tarihinde getirilmeyen ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri yapılmayacaktır.

CEZAİ İŞLEMLER

İki yıllık damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılmadan kullanılması yasaktır. Damgalanmamış, damga süresini geçirmiş ve damgaları iptal edilmiş, damgası kopmuş, bozulmuş ölçü ve ölçü aletlerini kullananlara 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesine göre  (2018 Yılı için 2.101.00 TL )  idari para cezası uygulanacaktır.
Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri yapmayan esnaf hakkında 01 Mart 2019 tarihinden itibaren 3516 sayılı  ölçüler ve ayar kanununa göre, para cezası ile birlikte Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kabahatler Talimatnamesi hükümlerine istinaden Belediye Encümenince (2018 Yılı için 259.00 TL) idari para cezası uygulanarak ölçü tartı aletlerine el konulup kamu mülkiyetine geçirilecektir.

İLETİŞİM İÇİN

İletişim hizmeti alabilmek için 0535 435 43 92 nolu telefondan Ölçü Ayar Memuru Kemal AYTUN’u arayabilirsiniz. Cezai bir durumla karşılaşıp mağdur olmamanız için yukarıda belirtilen hususlara uyulmasını rica eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.   ADRES:  554 Sk. No:6  MERKEZ KAPALI PAZARYERİ, KATLI OTOPARK ALTI, PEHLİVANOĞLU MARKET KARŞISI                                         

Periyodik Muayene Müracaat Formu                                                                                     

Yetkili Tamirciler için, İlk Muayene Müracaat Formu                                                                                                                                                                     

Taşınmaz Mal Satış İhalesi(17.11.2018)

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 29.11.2018 Perşembe günü Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
(Bornova Büyük Park içi – Bornova Belediyesi Binası Zemin Kat) nda satışı yapılacaktır.
Kapalı Teklif Usulü
Tekliflerin hazırlanması:
Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
Tekliflerin verilmesi:
Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının yani Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Komisyon başkanlığına yani Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Dış zarfların açılması:
Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.
Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iadeolunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması:
Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.
Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.
Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.
Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
A. Gerçek kişi olması halinde;
Tebligat için adres beyanı,
T.C. Kimlik fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,
Noter tasdikli imza beyannamesi,
2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu (Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,
Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,
Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*,
Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*.
B. Tüzel kişi olması halinde,
İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,
Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti
ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu (Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,
Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*,
Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*.
C. Ortak girişimlerden,
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru dilekçesi,
* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu,
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihaleyi yapacak olan Encümen / Komisyon Başkanlığı'na teslim edilmek üzere Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilebilir veya iadeli
taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
2) İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.
3) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI(20.11.2018 )

1) Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda nitelikleri belirtilmiş olan taşınmazların 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırasındaki işyerleri ayrılmaz bütün olarak,  3 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 20.11.2018 Salı günü saat 10.00’da Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (Bornova Büyükpark İçi Bornova Belediyesi Zemin Kat) 34.550.-TL yıllık tahmini bedelin artırılması suretiyle kiralama ihalesi yapılacaktır.

2) Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda nitelikleri belirtilmiş olan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. sırasındaki işyerleri ayrılmaz bütün olarak 3 yıllığına 20.11.2018 Salı günü saat 10.30’da Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 45.450.-TL yıllık tahmini bedelin artırılması suretiyle kiralama ihalesi yapılacaktır.

3) İstekliler teklif mektubuyla birlikte gerçek kişilerde geçici teminat makbuzu ya da banka teminat mektubunu, nüfus örneğini, ikametgâh belgesini;  tüzel kişilerde ise geçici teminat makbuzu ya da banka teminat mektubunu, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname ile noter tasdikli imza sirkülerini vermeleri şarttır. İstekliler bu belgeleri ihale başlangıç saatine kadar Encümen Başkanlığına ibraz edecekler ya da aynı saate kadar Encümen Başkanlığı veya İşletme Ve İştirakler Müdürlüğüne ulaşması kaydıyla tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebileceklerdir. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4) İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Bornova Belediyesi İşletme Ve İştirakler Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya isteklilere bedelsiz verilir.

5) Taşınmaz malların yıllık kira bedeli üzerinden KDV alınır.

6) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Bornova Belediyesi 2. Kısa Film Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları

Ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda, aşağıda belirtilen 20 filmin oy birliğiyle finale kalmasına karar verilmiştir.
1- FİLMİN ADI: APARTMAN
YÖNETMENİN ADI SOYADI: BELKIS BAYRAK
2-FİLMİN ADI: BIRAKTIĞIN YERDEN
YÖNETMENİN AD SOYADI: VOLKAN GÜNEY EKER
3-FİLMİN ADI: DEMİR LEYDİ
YÖNETMENİN ADI SOYADI: ALİYE CEYLAN
4-FİLMİN ADI: GÜNAYDIN
YÖNETMENİN ADI SOYADI: CANER MENEMENCİOĞLU
5-FİLMİN ADI: İMPARATORLUKTA ZOR BİR GÜN
YÖNETMENİN ADI SOYADI: SEZEN KAYHAN
6-FİLMİN ADI: İZ
YÖNETMENİN ADI SOYADI: ALPEREN YAVUZ KOÇ
7-FİLMİN ADI: KELİMELER
YÖNETMENİN ADI SOYADI: A.MUSTAFA EKER- UFUK KİRAZ
8-FİLMİN ADI: KİRACI
YÖNETMENİN ADI SOYADI: BERKAY HASBAY
9-FİLMİN ADI: O SATTE ORADA NE İŞİ VARMIŞ?
YÖNETMENİN ADI SOYADI: CENKER EKEMEN
10-FİLMİN ADI: ÖĞLE TENEFFÜSÜ
YÖNETMENİN ADI SOYADI: OZAN YOLERİ
11-FİLMİN ADI: PRENSES MODEL
YÖNETMENİN ADI SOYADI: DİLAN ENGİN
12-FİLMİN ADI: RAMAZAN STRİKE
YÖNETMENİN ADI SOYADI: SERKAN UZUNYOL
13-FİLMİN ADI: SALI
YÖNETMENİN ADI SOYADI: HÜSEYİN BAKİ KARATAŞ
14-FİLMİN ADI: SEN ADAM MISIN?
YÖNETMENİN ADI SOYADI: ALİHAN ERBAŞ – HARUN KÖYBAŞI
15-FİLMİN ADI: SİYAH VE BEYAZ
YÖNETMENİN ADI SOYADI: AHMET SAMİ KURİŞ
16-FİLMİN ADI: TAHTA KURUSU
YÖNETMENİN ADI SOYADI: TUNAHAN KURT
17-FİLMİN ADI:TAN
YÖNETMENİN ADI SOYADI: TARIK ÖZDEMİR
18-FİLMİN ADI: TOPRAĞIN KADINLARI
YÖNETMENİN ADI SOYADI: MELİH BAŞAL
19-FİLMİN ADI: UÇAK
YÖNETMENİN ADI SOYADI: SİNAN KOCA
20-FİLMİN ADI: VAHİDE
YÖNETMENİN ADI SOYADI: BURKAY DOĞAN

Not: Sıralama, Film Adlarına Göre Alfabetik Olarak Yapılmıştır. Katılan Tüm Katılımcılarımıza Teşekkür Ederiz…