EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI(19.03.2019 )

1) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıllığına 19.03.2019 Salı günü Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Bornova Büyük Park içi – Bornova Belediyesi Binası Zemin Kat) nda yukarıda yazılı yıllık tahmini bedellerin arttırılması suretiyle kiraya verilecektir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

 1. Gerçek kişi olması halinde;
 • Tebligat için adres beyanı,
 • C. Kimlik fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu (Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,
 • Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,
 1. Tüzel kişi olması halinde,
 • İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
 • Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,
 • Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
 • Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
 • 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu (Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*

ihale saati başlangıcına kadar Encümen Başkanlığına ibraz edecekler veya aynı saate kadar Encümen Başkanlığı veya Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ulaşmak kaydıyla tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebileceklerdir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2) 1, 2 ve 5. sırada yer alan, ihalesi yapılacak taşınmazların faaliyetine uygun olarak isteklilerden daha önce benzer bir faaliyette (kafeterya, çay bahçesi, kahvehane, restoran, vb) işletmeyi en az 3 (üç) sene çalıştırmış olduklarını gösteren; ilgili vergi dairesinden mükellef sicil bilgisi, vergi dairesi kaydı, işyeri açma ruhsatı ve bu ruhsat adına düzenlenmiş vergi levhası veya 3 yıllık kira sözleşmesi aranacaktır.

3) İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

4) Taşınmaz malların 1, 2,4 ve 5. sırada yer alan taşınmazlardan yıllık kira bedelleri üzerinden KDV alınır.

5) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI

BORNOVA BELEDİYESİ G E N Ç L İ K   E Ğ İ T İ M  M E R K E Z İ

(BELGEM) AKIL VE ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI
YARIŞMANIN KAPSAMI, HEDEFİ VE KAZANIMLARI

           Yarışmanın Kapsamı ve Hedefleri:

 • Zeka oyunlarına yönelik ilginin arttırılması ve öğrencilerin bilişsel gelişimine ve akademik başarılarına katkı sağlayabilmelerini,
 • Çocuklarımızın düşünen, üreten, karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulan bireyler olabilmelerini,
 • Öğrecilerin eğlenceli vakit geçirirken analitik düşünme teknikleriyle tanışmalarını ve bu becerilerini geliştirebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
 • Öğrencilerin kendilerini ve yeteneklerini tanıyabilmesi, sorunlarla başa çıkabilme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.

     Yarışmanın Kazanımları:

 • Akıl yürütme becerisinin gelişmesi
 • Konsantrasyon süre ve derinliğinin artması
 • Yaratıcılığın gelişimi
 • Çok yönlü/Stratejik/Eleştirel düşünebilme
 • Girişimcilik ve cesaretin artması
 • Durumlar karşısında farklı çözüm yolları geliştirebilme
 • Hızlı düşünme ve karar verme

          Hedef Kitle:

Hedef Kitlemiz, İzmir Bornova İlçesindeki resmi ve özel okullardan yarışmaya                                                  hazırlanacak  olan  5., 6. Ve 7. Sınıf öğrencileridir.

Yarışmalar:

Yarışmalar, 5.sınıflarda  Abalone , 6.sınıflarda  Swish , 7.sınıflarda  Surakarta oyunlarında yapılacaktır.

             ÖĞRENCİ KADEMESİ                   OYUN  ADI
              5.SINIFLAR                    ABALONE
              6.SINIFLAR                    SWISH
              7.SINIFLAR                    SURAKARTA

 

 

YARIŞMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

 1. Yarışmaya 5., 6. Ve 7. Sınıf öğrencileri katılabilecektir.
 2. Akıl ve zeka oyunları yarışması 3 farklı oyun üzerinden yapılacaktır. Kullanılacak oyunlar;Abalone, swish, surakartadır.
 3. Yarışmaya başvurular Bornova Belediyesi’nin http://www.bornova.bel.tr adresinden bireysel başvuru olarak yapılacaktır.
 4. Yarışmacılar yarışma günü yarışma saatinden yarım saat önce yarışma alanında bulunmak zorundadırlar.
 5. Yarışmaya katılacak öğrenciler yarışma günü yanlarında öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı bulundurmak zorundadırlar.
 6. Yarışmada eşleşmeler çekilecek kura ile belirlenecektir.
 7. Oyuna kura ile başlanır. Hakem katlanmış bir şekilde bulunan içinde 1 ve 2 yazan kağıtları masaya yerleştirir ve oyunculardan bu kağıtlar arasından seçim yapmasını ister. İçinde 1 sayısı yazan kağıdı çekmiş olan oyuncu oyuna başlar.
 8. Oyunlar eleme usulü yapılacak, kazanan tur atlayacaktır.
 9. Her oyunun 20 dakika içinde bitirilmesi beklenir. Bitirilmeyen oyunlar için süre sonunda en fazla taşa ya da karta sahip olan oyuncu kazanır. Oyun sonunda eşit sayıda taşa ya da karta sahip olan oyuncular arasında ise kura seçimine gidilir.
 10. Turnuvaya:

5.SINIFLARDAN TOPLAM  40 ÖĞRENCİ

6.SINIFLARDAN TOPLAM  40 ÖĞRENCİ

7.SINIFLARDAN TOPLAM   40 ÖĞRENCİ  katılacaktır.

 1. Yarışma için bir okuldan en fazla Abalone oyunu için 2’şer, Swish oyunu için 4’er, Surakarta oyunu için 5’er öğrencinin başvurusu kabul edilecektir.

 

AKIL VE ZEKA OYUNLARI YARIŞMASININ UYGULAMA BASAMAKLARI:

 5.SINIF :

GRUP NO TUR SAYISI SAAT KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI KAZANAN ÖĞRENCİ SAYISI ELENEN ÖĞRENCİ SAYISI
1.GRUP 1.TUR 9:30-9:50 20 KİŞİ 10 KİŞİ 10 KİŞİ
2.GRUP 1.TUR 10:00-10:20 20 KİŞİ 10 KİŞİ 10 KİŞİ
2.TUR 11:00-11:20 20 KİŞİ 10 KİŞİ 10 KİŞİ
3.TUR 12:00-12:20 10 KİŞİ 5 KİŞİ  5 KİŞİ

(4.tura hak kazanmak için aralarından 3 kişi kura yöntemi ile seçilir)

4.TUR 13:30-13:50 8 KİŞİ (5+3) 4 KİŞİ 4 KİŞİ
5.TUR 14:30-14:50 4 KİŞİ 2 KİŞİ 2 KİŞİ
6.TUR(FİNAL) 15:30-15:50 2 KİŞİ

 

 6.SINIF: 

GRUP NO TUR SAYISI SAAT KATILAN KİŞİ SAYISI KAZANAN KİŞİ SAYISI ELENEN KİŞİ SAYISI
1.GRUP 1.TUR 10:00-10:20 20 KİŞİ 10 KİŞİ 10 KİŞİ
2.GRUP 1.TUR 10:30-10:50 20 KİŞİ 10 KİŞİ 10 KİŞİ
2.TUR 11:30-11:50 20 KİŞİ 10 KİŞİ 10 KİŞİ
3.TUR 12:30-12:50 10 KİŞİ 5 KİŞİ  5 KİŞİ

(4.tura hak kazanmak için aralarından 3 kişi kura yöntemi ile seçilir)

4.TUR 14:00-14:20 8 KİŞİ(5+3) 4 KİŞİ 4 KİŞİ
5.TUR 15:00-15:20 4 KİŞİ 2 KİŞİ 2 KİŞİ
6.TUR(FİNAL) 16:00-16:20 2 KİŞİ


7.SINIF:

GRUP NO TUR SAYISI SAAT KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI KAZANAN ÖĞRENCİ SAYISI ELENEN ÖĞRENCİ SAYISI
1.GRUP 1.TUR 10:30-10:50 20 KİŞİ 10 KİŞİ 10 KİŞİ
2.GRUP 1.TUR 11:00-11:20 20 KİŞİ 10 KİŞİ 10 KİŞİ
2.TUR 12:00-12:20 20 KİŞİ 10 KİŞİ 10 KİŞİ
3.TUR 13:00-13:20 10 KİŞİ 5 KİŞİ 5 KİŞİ

(4.tura hak kazanmak için aralarından 3 kişi kura yöntemi ile seçilir)

4.TUR 14:30-14:50 8 KİŞİ (5+3) 4 KİŞİ 4 KİŞİ
5.TUR 15:30-15:50 4 KİŞİ 2 KİŞİ 2 KİŞİ
6.TUR(FİNAL) 16:30-16:50 2 KİŞİ

OYUNLAR VE KURALLARI:

ABALONE OYUNU

OYUNUN AMACI: Rakibinizin 6 topunu oyun alanından çıkaran ilk oyuncu olmak

İÇİNDEKİLER: Altıgen oyun alanı, 14 adet siyah top, 14 adet beyaz top ve oyunun kuralları

HAZIRLIK

Topları aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi başlangıç pozisyonlarına yerleştirin. Her iki oyuncu bir renk seçer. Siyah her zaman oyuna ilk başlar. Oyuncular hamleleri sırasıyla yapar.


OYUN:
Sırası gelen oyuncu yalnızca bir kez hamle yapabilir. Bu hamle:

 • oyun alanında hareket etme veya
 • “sumito” yani rakibi itmek olabilir.
 • İki tip hareket vardır:

Bir çizgi halinde hareket: Toplar bitişikteki boş bir alana doğru hareket ettirilir

Ok gibi hareket: Toplar sıraları bozulmadan yana doğru bir bosluk hareket ettirilir.

 • Sayısal üstünlüğünüzün olduğu bir pozisyonda rakibinizin toplarını itebilirsiniz. Sumito yalnızca toplar aynı çizgide olduğunda yapılabilir. Sumito yalnızca itilen topların arkasında boş bir alan veya oyun alanının kenarı varsa yapılabilir.
 • Rakibinin 6 topunu oyun alanından çıkaran ilk oyuncu oyunu kazanır.

 


SWISH

 • Swish oyunu bir görsel algı oyunudur.Soyut düşünme becerisi, hız-refleks ve doğru karar verme becerisi kazandıran bir oyundur.
 • 60 adet şeffaf basket kartı vardır.
 • Oyun içinde 16 kart, dört kart yan yana olacak şekilde dört sıra olarak dizilir.
 • Oyun sırasında kartlara dokunmaya izin verilmez. Kartın yönünün değiştirilmesi ve çevrilmesi akıldan yapılır.
 • Basket olabilmesi için en az 2 en çok 12 kartı öylesine üst üste yerleştirmeliyiz ki her top aynı renkten bir potaya girmiş olabilsin.
 • Oyuncu seçmiş olduğu kağıtları üst üste koyar. Geçerli ise puan alır, boş kalan yerlere ise desteden kart yerleştirilir.
 • Basket geçerli değil ise kartlar oyun alanına geri konur. Ceza olarak bir kart oyun dışına çıkarılır. Oyun alanındaki kartlarla basket yapılmadığında oyun sona erer.

SURAKARTA OYUNU

Oyun nasıl oynanır?

 • Amaç: Rakibin tüm taşlarını oyun dışına çıkarmak
 • Oyunun başında her oyuncu seçtiği renkteki taşlarını aynı platformunun kendine yakın bölümüne dizer.
 • Her oyuncu sırası geldiğinde taşıyla bir hamle yapmayı veya rakibin taşını yemeği seçer. Taşlar yatay, dikeyve çapraz hareket edebilir.
 • Rakibin taşını yemek istiyorsak en az bir daireyi dolanmak zorunludur. Taş üzerinden atlanarak taş yenilemez. Taşı yemek için birden fazla daire de dolanılabilir.
 • Dairesel yol sadece rakibin taşını yemek için kullanılır.
 • Oyun alanında taşı kalmayan oyuncu oyunu kaybeder.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:

 • Her sınıf düzeyinde;

BİRİNCİYE                 250TL

İKİNCİYE                   150TL

ÜÇÜNCÜYE              100TL verilecektir

 • Ödül töreni 23 şubat Cumartesi günü yarışmanın sonunda saat 17:00 da yapılacaktır.
 • Yarışmaya katılan her öğrenciye katılım belgesi verilecektir.

BAŞVURU VE YARIŞMA TARİHİ:

 • Son Başvuru Tarihi : 4 Şubat 2019 Pazartesi
 • Yarışma Tarihi :  23 Şubat 2019 Cumartesi
 • Yer :   Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi(Büyük Park İçi)
 • Tel  : 0 232 999 29 29   Dahili : 4400-4402

ÖLÇÜ VE TARTI ALETi KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE 2019 YILI

KANUNİ ZORUNLULUKLAR

Ölçü ve tartı işlemlerinde kullanılan her türlü Elektronik, ibreli, mekanik teraziler, kantar, baskül, metre, litre, gram ve kilogram’lar muayene ve damgalama işlemine tabidir.  İlk muayene damgası bulunmayan ölçü tartı aletlerini almak, satmak, kullanmak ve işyerinde bulundurmak yasaktır. Arızalı ölçü ve tartı aletleri, Ölçüler ve Ayar Biriminden tamir izin formu almadan teraziler tamir ettirilemez. Ölçü ve tartı aletlerinin damgaları Mali Hizmetler Müdürlüğü ölçü ayar memuru dışında hiç kimse tarafından sökülemez takılamaz ve müdahale edilemez. Ölçü tartı aletleri bozulduğunda veya damga teli koptuğunda aynı gün içinde Ölçüler ve Ayar Birirmine müracaat edilmek zorundadır. Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin yaptırılması, damgalattırılması ve damgalarının muhafaza edilmesi o anki kullanıcıya aittir.

MUAYENEDE BULUNACAKLAR İÇİN,   YAPILACAK İŞLEMLER

Otomatik tartı aletleri, 1 ve 2’nci sınıf otomatik olmayan (Hassas) elektronik ve mekanik tartı aletleri ile tartım kapasitesi 2 bin kilograma kadar olan 3. ve 4’üncü sınıf elektronik tartı aletleri için Yetkili Muayene Servislerine, Tartım kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan ve belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan III. ve IV’ üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile, bu yerler dışında; yay ve elektronik tertibatı bulunmayan, tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli teraziler için ilgili Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğuna periyodik muayene müracaatında bulunulacaktır.

Pazarcı Esnafımızın kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin her iki yılda bir 1 Ocak – 28 Şubat 2019 tarihleri arasında Belediyemiz Ölçüler ve Ayar Birimine beyannamesini vermek zorundadır. Beyannamesi verilecek olan terazilerin “Cinsi, Kapasitesi, Seri Numarası, Markası, Modeli, Üretim Yılı, Taksimat Aralığı  (d ), Muayene Sabiti ( e ) değerleri” bilinmek zorundadır. Beyannamesi verilmiş olan ölçü ve tartı aletleri ölçüler ayar birimince bildirilen gün ve zamanda, muayenesi yapılmak ve damgalanmak üzere randevu yerine getirilecektir. Randevu tarihinde getirilmeyen ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri yapılmayacaktır.

CEZAİ İŞLEMLER

İki yıllık damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılmadan kullanılması yasaktır. Damgalanmamış, damga süresini geçirmiş ve damgaları iptal edilmiş, damgası kopmuş, bozulmuş ölçü ve ölçü aletlerini kullananlara 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesine göre  (2018 Yılı için 2.101.00 TL )  idari para cezası uygulanacaktır.
Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri yapmayan esnaf hakkında 01 Mart 2019 tarihinden itibaren 3516 sayılı  ölçüler ve ayar kanununa göre, para cezası ile birlikte Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kabahatler Talimatnamesi hükümlerine istinaden Belediye Encümenince (2018 Yılı için 259.00 TL) idari para cezası uygulanarak ölçü tartı aletlerine el konulup kamu mülkiyetine geçirilecektir.

İLETİŞİM İÇİN

İletişim hizmeti alabilmek için 0535 435 43 92 nolu telefondan Ölçü Ayar Memuru Kemal AYTUN’u arayabilirsiniz. Cezai bir durumla karşılaşıp mağdur olmamanız için yukarıda belirtilen hususlara uyulmasını rica eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.   ADRES:  554 Sk. No:6  MERKEZ KAPALI PAZARYERİ, KATLI OTOPARK ALTI, PEHLİVANOĞLU MARKET KARŞISI                                         

Periyodik Muayene Müracaat Formu                                                                                     

Yetkili Tamirciler için, İlk Muayene Müracaat Formu                                                                                                                                                                     

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI(20.11.2018 )

1) Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda nitelikleri belirtilmiş olan taşınmazların 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırasındaki işyerleri ayrılmaz bütün olarak,  3 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 20.11.2018 Salı günü saat 10.00’da Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (Bornova Büyükpark İçi Bornova Belediyesi Zemin Kat) 34.550.-TL yıllık tahmini bedelin artırılması suretiyle kiralama ihalesi yapılacaktır.

2) Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda nitelikleri belirtilmiş olan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. sırasındaki işyerleri ayrılmaz bütün olarak 3 yıllığına 20.11.2018 Salı günü saat 10.30’da Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 45.450.-TL yıllık tahmini bedelin artırılması suretiyle kiralama ihalesi yapılacaktır.

3) İstekliler teklif mektubuyla birlikte gerçek kişilerde geçici teminat makbuzu ya da banka teminat mektubunu, nüfus örneğini, ikametgâh belgesini;  tüzel kişilerde ise geçici teminat makbuzu ya da banka teminat mektubunu, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname ile noter tasdikli imza sirkülerini vermeleri şarttır. İstekliler bu belgeleri ihale başlangıç saatine kadar Encümen Başkanlığına ibraz edecekler ya da aynı saate kadar Encümen Başkanlığı veya İşletme Ve İştirakler Müdürlüğüne ulaşması kaydıyla tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebileceklerdir. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4) İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Bornova Belediyesi İşletme Ve İştirakler Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya isteklilere bedelsiz verilir.

5) Taşınmaz malların yıllık kira bedeli üzerinden KDV alınır.

6) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.