Yazı İşleri Müdürlüğü

Meclis ve Encümen toplantılarını organize etmek, toplantılarda alınan kararları dokümante ederek dağıtımını gerçekleştirmek, Meclis toplantısında ilgili ihtisas komisyonlarına havale edilmesine karar

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Belediyede kullanılan motorlu araç, iş makinelerinin yıllık gereksinimi olan yedek parça, yağ, lastik, akaryakıt vs. ihtiyaçlarını tespit etmek ve ihale yoluyla temin edilmesini sağlamak

Belediye Tiyatro Müdürlüğü

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Madde 27 de yazıldığı gibi; “Herkes, topluluğun kültürel yaşamına özgürce katılma, sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak onun yararlarını paylaşma

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Bornova Belediyesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü ‘nün kuruluş, görev ve esasları ile 5393 sayılı Belediye kanunu ile çerçevelenmiş tarım, çevre ve orman alanlarındaki görevlerinin planlanması,

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre Bakanlığı,

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kent halkının evrensel değerler ışığında, çevresel, toplumsal, kültürel, sosyal, tarihsel ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimini sağlayan kısa, orta ve uzun dönem sosyal projelerinin hazırlanmasına öncülük etmek,

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Özel Kalem Müdürlüğü

Çalışanlarımızın ortak katılımı ile mali, personel ve zaman kaynaklarının dengeli ve etkin kullanımını esas alarak yasalar ve genel hizmet politikaları doğrultusunda ilçe halkının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri en kısa sürede

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Bornova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere,