Belediye Tiyatro Müdürlüğü

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Madde 27 de yazıldığı gibi; “Herkes, topluluğun kültürel yaşamına özgürce katılma, sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak onun yararlarını paylaşma

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Bornova Belediyesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü ‘nün kuruluş, görev ve esasları ile 5393 sayılı Belediye kanunu ile çerçevelenmiş tarım, çevre ve orman alanlarındaki görevlerinin planlanması,

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre Bakanlığı,

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kent halkının evrensel değerler ışığında, çevresel, toplumsal, kültürel, sosyal, tarihsel ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimini sağlayan kısa, orta ve uzun dönem sosyal projelerinin hazırlanmasına öncülük etmek,

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Özel Kalem Müdürlüğü

Çalışanlarımızın ortak katılımı ile mali, personel ve zaman kaynaklarının dengeli ve etkin kullanımını esas alarak yasalar ve genel hizmet politikaları doğrultusunda ilçe halkının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri en kısa sürede

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Bornova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere,

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Bornova’da yaşayan yurttaşların gururla “Bornovalıyım” diyebilecekleri bir sembol ilçe oluşturarak her yaş grubundan yurttaşın bilinçli ve duyarlı olduğu bir ‘Bornova’ olmak

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar Durumunu Düzenlemek,Otopark Bedelinin Belirlenmesi,Kısıtlılık Belgesi Düzenlemek,Yerseçim Belgesi Düzenlemek,Mimari Proje Ön Onaylarının yapılması,İnşaat Ruhsatını Düzenlemek,Tadilat Ruhsatı Düzenlemek