Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Bornova’da yaşayan yurttaşların gururla “Bornovalıyım” diyebilecekleri bir sembol ilçe oluşturarak her yaş grubundan yurttaşın bilinçli ve duyarlı olduğu bir ‘Bornova’ olmak

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar Durumunu Düzenlemek,Otopark Bedelinin Belirlenmesi,Kısıtlılık Belgesi Düzenlemek,Yerseçim Belgesi Düzenlemek,Mimari Proje Ön Onaylarının yapılması,İnşaat Ruhsatını Düzenlemek,Tadilat Ruhsatı Düzenlemek

Fen İşleri Müdürlüğü

Bornova Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde,

Etüd Proje Müdürlüğü

171 numara ve 03.08.2010 tarihli meclis kararı ile onaylanmış olan Müdürlüğümüz Yapılanma, Görev Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilmiş olan yetki, görev ve sorumluluklar

Spor İşleri Müdürlüğü

 • Müdür

  Berkhan ALPTEKİN

 • Telefon

  Spor Müdürlüğü                     0 (232) 999 29 29 Dahili: 3114

  Belediye Spor Kulübü           0 (232) 999 29 29 Dahili: 3109

  Yüzme Kayıt Bürosu             0 (232) 999 29 29 Dahili: 3105

  Spor Okulları Kayıt Bürosu   0 (232) 999 29 29 Dahili: 1826 – 1828

 • E-mail

 • Görev Tanımı

  Spor İşleri Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye Meclis ve Encümen kararları ile yürürlükte olan diğer kanun, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. mevzuat doğrultusunda verilen görev ve yetki çerçevesinde aşağıdaki görevleri yerine getirir;

   

  1. İlçe halkına spor yapma imkanları sağlamak, sunulan hizmetleri sürdürmek ve verimliliğini artırmak.
  2. Kent halkının spor bilincinin oluşturulması ve spora en üst düzeyde katılımının sağlanması için gerekli projeleri üretmek, projelere ait etkinlikleri düzenleyip yürütmek.
  3. Amatör kulüplere ayni ve nakdi yardım yaparak ve gerekli desteği sağlamak, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi vermek.
  4. Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül vermek.
  5. Faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak.
  6. Doğa yürüyüşleri ve sağlıklı yaşam için spor organizasyonları düzenlemek.
  7. Yaz-kış spor okullarını düzenleyerek çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak.
  8. Spor ile ilgili panel, konferans, söyleşi düzenlemek ve ilgili konularda davet üzerine Bornova  Belediyesini temsil etmek.
  9. Özel gün ve haftalarda Başkanlık Oluru ile beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar, turnuvalar düzenlemek,
  10. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile koordineli çalışarak amatör sporun gelişimine katkı sağlamak.
  11. Sporu ve sporcuları, sporcu yetiştiren kulüpleri desteklemek amacıyla ödüller vermek, verilecek ödül işlemlerini ilgili yönergesine göre belirleyip yürütmek.
  12. Belediyemiz spor, saha ve tesislerini bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurmak ve tesislerde yapılacak faaliyetin takvimini düzenlemek.
  13. Kurum içi spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlemek.
  14. Spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışma yapmak ve bu talepleri Başkanlık makamına sunmak.
  15. Belediye tarafından yapılması planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaş ve personelden görüş almak,  Başkanlık  onayından  sonra   bunların   yapılmasını koordine
  16. Halkın ve öğrencilerin katılacağı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak.
  17. Sosyal, kültürel ve spor fuarlarına katılım sağlamak.
  18. Sivil Toplum Örgütleri ile spor, eğitim ve sosyal alanlarda koordineli olarak kampanya ve törenler düzenlenmek.
  19. Spor ve kültürel hayata katkıda bulunma amacıyla çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vs. hazırlamak ve halka ulaşmasını sağlamak.
  20. Spor alanında diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyerek gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlamak.
  21. Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Faaliyet Alanı

  Spor organizasyonları, spor kursları, spor tesisleri, amatör spor kulüpleri

 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü

Yürürlükteki ilgili mevzuatlar çerçevesinde Bornova Belediyesinde çalışan, memur, işçi ve sözleşmeli personellerin maaşları ve özlük hakları, eğitimleri ve daha önce Bornova Belediyesinde çalışmış olup çeşitli sebeplerle ayrılmış olanların tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Yurtiçi (Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı, vb. kurumlar) ve yurtdışı (AB, UNDP,vb.) fon kaynaklarının takip edilerek uygun programlara belediyenin stratejik hedefleri doğrultusunda projeler geliştirilmesi ve hazırlanması.

Zabıta İşleri Müdürlüğü

Cumhuriyetle birlikte, yapılanma sürecine giren Türkiye Cumhuriyetinin Polis Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmak yerine 3201 tarihli Emniyet Teşkilatı Kanunu ikna edildi.