Fen İşleri Müdürlüğü

Bornova Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde,

Etüd Proje Müdürlüğü

171 numara ve 03.08.2010 tarihli meclis kararı ile onaylanmış olan Müdürlüğümüz Yapılanma, Görev Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilmiş olan yetki, görev ve sorumluluklar

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi,çocuk ,genç, kadın,erkek bireylere ve ailelerine koruyucu,önleyici,destekleyici,geliştirici,rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlerin,hizmete erişim kolaylığı esasıyla bir arada ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları,yerel

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü

Yürürlükteki ilgili mevzuatlar çerçevesinde Bornova Belediyesinde çalışan, memur, işçi ve sözleşmeli personellerin maaşları ve özlük hakları, eğitimleri ve daha önce Bornova Belediyesinde çalışmış olup çeşitli sebeplerle ayrılmış olanların tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Yurtiçi (Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı, vb. kurumlar) ve yurtdışı (AB, UNDP,vb.) fon kaynaklarının takip edilerek uygun programlara belediyenin stratejik hedefleri doğrultusunda projeler geliştirilmesi ve hazırlanması.

Zabıta İşleri Müdürlüğü

Cumhuriyetle birlikte, yapılanma sürecine giren Türkiye Cumhuriyetinin Polis Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmak yerine 3201 tarihli Emniyet Teşkilatı Kanunu ikna edildi.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

 • Müdür

  Tahir ÖZKAYA

 • Telefon

  Zeynep İLHAN – 1730

  Canan GÜLER – 1364

 • E-mail

  muhtarlikisleri@bornova.bel.tr

 • Görev Tanımı

  • Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne verilen bütçeyi ilgili mevzuatlara uygun olarak harcamak ve kayıtlarını tutmak.
  • Muhtarların bilgilerini tutmak, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve diğer Müdürlükleri ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,
  • Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,
  • Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, ayrıca muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek,
  • Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek,
  • Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
  • Başkanın, muhtarlarla ilgili yazılı ve sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,
  • Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak.
  • Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
  • Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün tüm görevli personeli ile ilgili gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,
  • Muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili diğer birimler ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak,
  • Muhtarlık İşleri Müdürlüğü faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların uygulama adımlarını belirlemek,

  • Yürütülecek faaliyetler sırasında Belediye Başkanı, Belediye Başkanı Yardımcıları ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek,
  • Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

 • Faaliyet Alanı

  Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, kendisine verilen görevleri yürütürken, işlemlerini Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak yapmak ve neticelendirmekten sorumludur.
  1-) Müdür
  İlgili mevzuatlar ve Belediye Başkanlığı genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirir.
  • Müdürlüğün yönetiminde yetkili ve sorumlu olan kişidir.
  • Müdürlük bünyesinde görevli tüm personelin amiridir.
  • Müdürlüğü, Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
  • Müdürlüğün sevk ,idare, disiplin, düzen, denetim ve koordinasyonundan sorumludur.
  • Müdürlük personeli arasında görev dağılımı yapar.
  • Müdürlük personelinin özlük hakları ile ilgili yetkisi dahilindeki işlemleri yürütür.
  • Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

  2-) Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Müdür tarafından yapılan iş bölümü doğrultusunda verilen görevleri yerine getirir.
  • Müdürlüğün faaliyetleri ve personeli ile ilgili yazışmaların takibini yapar.
  • Müdürlük yazışmalarını hazırlar, Müdürlüğe gelen yazışmalar ile giden yazışmaların gerekli yerlere ulaşmasını sağlar.
  • Gelen ve giden yazışmalar için standart dosya planına göre dosya tutar.
  • Büro ve kırtasiye malzemeleri ihtiyaçlarını tespit ederek teminlerini sağlar.
  • Müdürlüğün ayni ve demirbaş işlerini takip eder.
  • Müdürlük personelinin özlük haklarını takip eder.
  • Müdürlük bütçesinin kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda ilgili tahakkuk işlemlerini yapar.
  • Müdürün kontrolünde, Müdürlük bütçesini, her yıl belirtilen takvim içerisinde düzenler ve Başkan Yardımcısı ve Müdürün Onayına sunar.

 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

  muhtarlar_org