Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

 • Müdür

  Tahir ÖZKAYA

 • Telefon

  Zeynep İLHAN – 1730

  Canan GÜLER – 1364

 • E-mail

  muhtarlikisleri@bornova.bel.tr

 • Görev Tanımı

  • Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne verilen bütçeyi ilgili mevzuatlara uygun olarak harcamak ve kayıtlarını tutmak.
  • Muhtarların bilgilerini tutmak, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve diğer Müdürlükleri ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,
  • Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,
  • Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, ayrıca muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek,
  • Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek,
  • Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
  • Başkanın, muhtarlarla ilgili yazılı ve sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,
  • Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak.
  • Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
  • Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün tüm görevli personeli ile ilgili gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,
  • Muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili diğer birimler ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak,
  • Muhtarlık İşleri Müdürlüğü faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların uygulama adımlarını belirlemek,

  • Yürütülecek faaliyetler sırasında Belediye Başkanı, Belediye Başkanı Yardımcıları ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek,
  • Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

 • Faaliyet Alanı

  Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, kendisine verilen görevleri yürütürken, işlemlerini Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak yapmak ve neticelendirmekten sorumludur.
  1-) Müdür
  İlgili mevzuatlar ve Belediye Başkanlığı genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirir.
  • Müdürlüğün yönetiminde yetkili ve sorumlu olan kişidir.
  • Müdürlük bünyesinde görevli tüm personelin amiridir.
  • Müdürlüğü, Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
  • Müdürlüğün sevk ,idare, disiplin, düzen, denetim ve koordinasyonundan sorumludur.
  • Müdürlük personeli arasında görev dağılımı yapar.
  • Müdürlük personelinin özlük hakları ile ilgili yetkisi dahilindeki işlemleri yürütür.
  • Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

  2-) Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Müdür tarafından yapılan iş bölümü doğrultusunda verilen görevleri yerine getirir.
  • Müdürlüğün faaliyetleri ve personeli ile ilgili yazışmaların takibini yapar.
  • Müdürlük yazışmalarını hazırlar, Müdürlüğe gelen yazışmalar ile giden yazışmaların gerekli yerlere ulaşmasını sağlar.
  • Gelen ve giden yazışmalar için standart dosya planına göre dosya tutar.
  • Büro ve kırtasiye malzemeleri ihtiyaçlarını tespit ederek teminlerini sağlar.
  • Müdürlüğün ayni ve demirbaş işlerini takip eder.
  • Müdürlük personelinin özlük haklarını takip eder.
  • Müdürlük bütçesinin kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda ilgili tahakkuk işlemlerini yapar.
  • Müdürün kontrolünde, Müdürlük bütçesini, her yıl belirtilen takvim içerisinde düzenler ve Başkan Yardımcısı ve Müdürün Onayına sunar.

 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

  muhtarlar_org

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak konularında bilgi üretmek, Başkanlığa önerilerde bulunmak, uygulamaya esas olmak üzere alınan kararları kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurarak üst makamlara bilgi vermek