7. Homeros Kısa Öykü Yarışması Sonuçları

Belediyemizce 7.si düzenlenen Homeros Kısa Öykü Yarışmamızda 3 eser derece girmiş olup,  2 eser jüri özel ödülüne layık bulunmuştur.  Ayrıca yayınlanacak olan kitabımızda yayımlanmaya değer olarak 12 adet eser jürimiz tarafından belirlenmiştir.

*Yayımlanmaya değer bulunan eserler alfabetik olarak sıralanmıştır.

3. Instagram Fotoğraf Yarışması sonuçları

Yaşar Üniversitesi ve Bornova Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği 3. Instagram Fotoğraf Yarışması sonuçlanmıştır. Yarışma sonucunda dereceye giren fotoğraflar ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar aşağıda yer almaktadır.

Birincilik Ödülü Erdal Türkoğlu https://www.instagram.com/p/BhsxWH2hkAE/

İkincilik Ödülü Gökhan Demirel https://www.instagram.com/p/BifaxbdhtHX

Üçüncülük Ödülü Süleyman Gülen https://www.instagram.com/p/BieJENMHBmY/

Jüri Özel Ödülü Seda Genç https://www.instagram.com/p/BizYI-mA6Rv

Sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar:

Arda Haznedarhttps://www.instagram.com/p/BipBe7CHko5/

Arda Haznedar https://www.instagram.com/p/Bij92h-nxda/

Alahattin Kanlıoğlu https://www.instagram.com/p/BiGfWOBHTr4/

Banu Işıkdoğan Tüfekçi https://www.instagram.com/p/BfoCYtHlfeW

Barış Demirel https://www.instagram.com/p/BivqxArhZ2m/

Burçak Güngör https://www.instagram.com/p/BfdqVxhg4KC/

Çağlayan Hasgeçkin https://www.instagram.com/p/Biuh_kLh24d/

Deniz Sezer https://www.instagram.com/p/Biw1ESWhSRo/

Deniz Sezer https://www.instagram.com/p/BiwNi8bByVK/

Enis Ağbaba https://www.instagram.com/p/BhuRy2lBbxM

Ece Helvacıoğlu https://www.instagram.com/p/BizwM_QAOlp

Erdal Türkoğlu https://www.instagram.com/p/BhnzSQEhhi0

Hacı Emre Polat https://www.instagram.com/p/BiyqOHmH_62/

Hacı Emre Polat https://www.instagram.com/p/Biz_ctrnZGj/

Hüseyin Şalış https://www.instagram.com/p/Bij8PPjHACR

Halit Dokuzoğuz https://www.instagram.com/p/BiYoFP6FE5u/

Onur Keser https://www.instagram.com/p/BixI-GThInr/

Pınar Çelik https://www.instagram.com/p/BiuOXbFghoq

Semih Yeniyol https://www.instagram.com/p/BisMOMyhPd-/

Uluğ Buğra Han Değirmenci https://www.instagram.com/p/BiUloaXBxnp

Zuhat Nas https://www.instagram.com/p/Bimz-uIBPH1/

 

BORNOVA BELEDİYESİ“BORNOVA’NIN ŞARKILARI” YARIŞMASI ŞARTNAME

Birinci Bölüm
YARIŞMANIN AMACI
Bornova’yı tanıtan, Bornovalı olma ruhunu pekiştiren ve Bornova’nın dokusunu müzikle anlatmayı amaçlayan “Bornova’nın Şarkıları” adını taşıyacaktır.
İkinci Bölüm
YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI
1. Yarışmaya T.C. vatandaşı olan besteci, söz yazarı, aranjör ve şarkıcılar katılabilir.
2. Ön Seçici Kurul üyeleri, Final Jüri üyeleri ve bu üyelerin birinci ve ikinci derece akrabaları ile Bornova Belediyesi çalışanları yarışmaya katılamazlar.
3. Yarışmaya gönderilen şarkının/şarkıların, seslendirilmemiş, ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gereklidir.
4. Bir besteci, yarışmaya en fazla 2 şarkıyla katılabilir.
5. Yarışmaya katılan şarkı sahipleri bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.
Üçüncü Bölüm
YAPITLARDA ARANACAK KOŞULLAR
1. Yapıtlar; Pop, Rock ve Pop-Rock türünde, tür özelliklerine uygun altyapılar kullanılarak düzenlenmiş, ses ve orkestra için vokal müzik (Konser şarkıları) dalında bestelenmiş olmalıdır.
2. Yapıtlar; Türkçe dil kurallarına dikkat edilerek uygun bir prozodi (söz ve ses uyumu) ile icra edilebilecek şekilde olmalıdır.
3. Besteci, şarkısında kullanacağı kompozisyon dilinde özgürdür.
4. Şarkı sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle; Cumhuriyet’in niteliklerini benimsetici, bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi amacını güden Atatürk ilkeleri ve bu ilkelerin dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Argo, kaba tabir vs. kullanılamaz. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen ve anlamsız olmaması, ticari bir amaç taşımaması gerekmektedir.
Şartname-2
5. Yarışmaya gönderilen şarkı, ses ve orkestra için olmalıdır. Besteci, orkestralama anlayışında, seçimlerinde özgürdür.
6. Şarkının süresi en az 3, en fazla 6 dakika olmalıdır.
7. Yapıtlar, tek solist tarafından seslendirilebileceği gibi, vokal grupları tarafından da seslendirilebilir. İdarenin istemesi halinde finale kalan yapıtlar büyük orkestra eşliğinde, canlı sunulacaktır.
Dördüncü Bölüm
KARŞILIKLI HAKLAR
1. Besteci, Bornova Belediyesi “Bornova’nın Şarkıları Yarışması” için gönderdiği eserlerini yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz, yayınlatamaz.
2. Ön görülen ödül, teamüller doğrultusunda söz yazarları için %40, bestekârlar için %60 ücreti kapsar. Para ödülü bestekâr ve söz yazarına ayrı ayrı verilir. Besteci ve söz yazarı kendi aralarında farklı bir anlaşma yaptılarsa, bu durum yarışma şartnamesini değiştirmez. Bu, bestekâr ve söz yazarının aralarında çözeceği bir konudur.
3. Besteciler, eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu hiçbir şekilde ve hiçbir eserden ilham almadıklarını taahhüt edip, Bornova Belediyesi ”Bornova’nın Şarkıları Yarışması” özel şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı (EK- 1) belgeyi doldurup imzalayarak başvurularında yer alan ve ağzı kapalı olarak teslim edilecek kimlik bilgilerinin olduğu zarfa koymakla yükümlüdürler.
4. Yarışmaya katılan şarkıların seslendirme hakkı CD, Kaset, Video-CD ve DVD yapma ve yayınlama, çoğaltma hakları Bornova Belediyesi’ne ait olacaktır. Bu konuyla ilgili (EK-2) belgeyi doldurup imzalayarak başvurularında yer alan ve ağzı kapalı olarak teslim edilecek kimlik bilgilerinin olduğu zarfa koymakla yükümlüdürler.
5. Besteciler bu yarışmaya gönderdikleri eserlerini, başka hiçbir yarışmaya gönderemezler. Bu husus tespit edildiğinde, hangi aşamada olursa olsun, eser/eserler yarışma dışı bırakılır, herhangi bir para ödülü verilmiş ise para geri alınır.
6. Bu şartnamenin ana ilke esasları paralelinde özellikle yarışmaya katılacak eserlerin müzik kalitesine yönelik tedbir almaya ve bunun için gerektiğinde diğer özel veya ek şartnameler yazılmasına, işbu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, gerekli tedbirleri almaya Bornova Belediyesi yetkilidir. Bu şartnamenin uygulanmasında doğabilecek ihtilaflar İzmir Mahkemelerince çözümlenir.
Şartname-3
Beşinci Bölüm
YAPITIN TESLİMİ
1. Yarışmacılar en geç 01 Haziran 2018 günü saat 17.00’a kadar yapıtlarına ilişkin tüm materyallerini (detayları aşağıdadır) BORNOVA BELEDİYESİ “BORNOVA’NIN ŞARKILARI YARIŞMASI ve beş rakam ya da harften oluşan rumuzun yazıldığı bir zarf içinde aşağıdaki adrese iadeli taahhütlü posta ile ya da makbuz karşılığı (alındı belgesi) elden teslim eder.
2. Yarışmaya gönderilen şarkı, en geç 01 Haziran 2018’e kadar teslim edilmiş olmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra gelecek yapıtlar yarışmaya katılamazlar. Postada olacak gecikmeler ve kayıplardan Bornova Belediyesi sorumlu tutulamaz. Ayrıca belirtilen adres dışında Bornova Belediyesi’nin herhangi bir birim veya hizmet binasına gönderilmiş ve Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Fevzi Çakmak CD. No:32 K:2 Atatürk Kitaplığı adresine ulaştırılamamış yapıtlar “İdare” tarafından teslim alınmış sayılmaz.
3. Her şarkıya besteci tarafından bir RUMUZ verilecektir. Rumuz beş rakamdan ya da anlam taşıyan, taşımayan beş harften oluşabilir. Yarışmaya birden çok şarkıyla katılan besteciler her yapıt için başka bir rumuz kullanacaklardır.
4. Besteci, her yapıtı için ayrı ve kapalı bir KİMLİK ZARFI düzenleyecektir.
5. Kapalı Kimlik Zarfı’nın üzerinde, bestecinin yapıtı için kullandığı rumuz bulunacaktır. (Bu zarf üstünde bestecinin kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.)
6. Besteciler, BORNOVA BELEDİYESİ “BORNOVA’NIN ŞARKILARI YARIŞMASI” ibaresi ile üzerine rumuz yazılı ana büyük zarf içinde:
a. 2 adet CD (CD çalarda okunacak formatta)
b. 8 adet eserin notası (üzerinde sadece rumuz yazılı)
c. 8 nüsha şarkı sözü (üzerinde sadece rumuz yazılı)
olmalıdır.
Büyük zarfın içerisinde bir de kapalı KİMLİK ZARFI oluşturulup;
d. Şarkı künyesi (Şarkı adı – besteci – söz yazarı – aranjör adları)
e. Bestecinin adı soyadı, doğum yeri ve yılı, özgeçmişi, adresi, telefon, faks ve e-mail adresini içeren bir belge,
f. Bestecinin bu Şartnamenin arkasında bulunan ve yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini belirten, imzalı ve tarihli taahhütname (EK-1) ve teliflerle ilgili (EK-2) belgesi,
eklenerek üstünde sadece rumuz yazılı ağzı kapalı olarak ana büyük zarfın içerisine konulmalıdır.
Şartname-4
Altıncı Bölüm
ÖN SEÇİCİ KURUL
1. Ön Seçici Kurul konu ile ilgili yeterliliği olan beş kişiden oluşacaktır.
2. Beş Ön Seçici kurul üyesi ortak yapılacak toplantıda eserleri 100 üzerinden puanlayarak değerlendirir. Kurul üyelerinin puan ortalamaları alınarak en yüksek puandan aşağıya doğru ilk 10 eser belirlenir. Puanı eşit olan eserler kurul arasında tekrar değerlendirilir yine de eşitliğin bozulmadığı durumlarda kurul başkanının bir fazla oyu ile eşitlik bozularak sıralamaya son hali verilir.
3. Kurul üyeleri değerlendirmeye uygun görmediği ve şartname koşullarına uymayan eserleri ön eleme yapma yetkisine sahiptir.
4. Ön Seçici Kurul değerlendirmeleri imzalı tutanak altına alarak idareye teslim eder.
5. Ön Seçici Kurul toplantı takvimi idarenin belirleyeceği gün ve saatte yapılır.
6. Ön Seçici Kurul Üyeleri, Final Jürisi’nin içerisinde de yer alabilir. Ön Seçici Kurulun Final Jürisi içerisinde yer alıp almayacağı durumuna “İdare” tarafından karar verilecektir.
Yedinci Bölüm
FİNAL YARIŞMASI
1. Gerçekleştirilecek olan final idarenin belirleyeceği bir yerde ve tarihte yapılacaktır. Bornova Belediyesi’nin istemesi halinde finalist şarkıların idarenin oluşturduğu büyük orkestra eşliğinde uygun görülen solistlerin/toplulukların (varsa vokalistlerin) canlı performansları ile Bornova’da halk huzurunda gerçekleştirilebilir.
2. Finalde yarışacak olan eserlere ilişkin düzenlemeler büyük orkestranın yapısına uygun olarak besteci ve hizmet alınan aranjör tarafından yazdırılacaktır.
FİNAL JÜRİSİ
1. Jüri konu ile ilgili yeterliliği olan beş kişiden oluşacaktır.
2. Beş jüri üyesi ortak yapılacak toplantıda veya organizasyonda eserleri 100 üzerinden puanlayarak değerlendirir. Jüri üyelerinin puan ortalamaları alınarak en yüksek puandan aşağıya doğru ilk dört eser belirlenir. Puanı eşit olan eserler jüri arasında tekrar değerlendirilir yine de eşitliğin bozulmadığı durumlarda jüri başkanının bir fazla oyu ile eşitlik bozularak sıralamaya son hali verilir.
3. Final Jürisi, değerlendirmeleri imzalı tutanak altına alarak idareye teslim eder.
Şartname-5
Sekizinci Bölüm
ÖDÜLLER
Birinci : 8.000,00 TL (SekizbinTürkLirası) ve PLAKET
İkinci : 5.000,00 TL (BeşbinTürkLirası) ve PLAKET
Üçüncü : 3.000,00 TL (ÜçbinTürkLirası) ve PLAKET
Jüri Özel Ödül : 1.000,00 TL (BinTürkLirası) ve PLAKET
Şartname ve başvuru dilekçesi örnekleri;
www.bornova.bel.tr
 İRTİBAT BİLGİLERİ VE ESERLERİN TESLİM EDİLECEĞİ ADRES:
BORNOVA BELEDİYESİ KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Fevzi Çakmak Cd. No:32 K:2 Atatürk Kitaplığı P.K. 35590
Bornova / İZMİR
Telefon : 0232 9992929 Dahili : 4905
Şartname-6
EK-1
TAAHHÜTNAME
T.C
BORNOVA BELEDİYESİ
İZMİR
Bornova Belediyesi “Bornova’nın Şarkıları Yarışması” için gönderdiğim eser, bütünüyle kendime aittir. Daha önce hiçbir yarışmaya göndermediğimi, (BU HUSUSA AYKIRI DAVRANMAM DURUMUNDA YARIŞMA DIŞI TUTULACAĞIMI, PARA ÖDÜLÜ ALMIŞ OLMAM HALİNDE, ALDIĞIM PARAYI İADE EDECEĞİMİ), eserimin hiçbir şekilde, hiçbir eserle bariz benzerlik taşımadığını; Bornova Belediyesi “Bornova’nın Şarkıları Yarışması” özel şartnamesini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.
TARİH:
ŞARKININ RUMUZU :
BESTECİNİN ADI-SOYADI :
BESTECİNİN İMZASI :
SÖZ YAZARININ ADI-SOYADI:
SÖZ YAZARININ İMZASI :
Şartname-7
EK-2
MUVAFAKATNAME
Sözü ve/veya müziği tarafıma ait bulunan, aşağıda ismi yazılı eserin/eserlerin muvafakat edilen Bornova Belediyesi tarafından; seslendirme, düzenleme, etkinlik organizasyon, plak, audio kaset, compact disc vb. her türlü ses ve görüntü taşımaya, depolamaya ve yaymaya mahsus araç ve gereçler vasıtasıyla çoğaltılmasına, dağıtılmasına yayınlanmasına, bu çoğaltılan ses ve görüntü taşıyıcılarının Radyo ve TV kuruluşlarında dijital ortam ve enteraktif alanda yayınlanmasının eser sahibi olarak adımın doğru biçimde yer alması koşuluyla MESAM, MSG ve MÜYORBİR’den doğan tüm telif haklarımdan da feragat ederek izin verdiğimi beyan ve kabul ederim.
TARİH :
ESER ADI VE RUMUZU :
İLK SATIRI :
BESTECİ :
SÖZ YAZARI :
ARANJOR :
MUVAFAKAT EDEN ESER SAHİBİNİN
ADI SOYADI :
İMZASI :
MUVAFAKAT EDEN SÖZ YAZARININ
ADI SOYADI :
İMZASI :
MUVAFAKAT EDEN ARANJÖRÜN
ADI SOYADI :
İMZASI :