• Müdür

  Emel Hülya SOLAK

 • Telefon

  (999 29 29) 2700 Emel Hülya SOLAK Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  2701 Necdet BAYRAK Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  2702 Dilek GÜNEŞSU Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  2703 Ş.Emre IŞIK Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  2704 Aynur KARAKÜÇÜK Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  2705 Murat AK Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  2706 Hasan ÇEŞMECİ Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  2708 Merdiye GÜNAYDIN Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  2709 Ferhat ALTINIŞIK Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  2710 Ayşenur AKTEPE Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  2711 Ahmet ÖZTÜRK Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 • E-mail

  emlakkamulastirma@bornova.bel.tr

 • Görev Tanımı

  1- Emlak ve İstimlak konularında bilgi üretmek, Başkanlığa önerilerde bulunmak, uygulamaya esas olmak üzere alınan kararları kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurarak üst makamlara bilgi vermek, alınan kararları şef ve ilgili memura bildirmek, uygulamasını izlemek, şef ile memurların uyum ve eşgüdüm içinde çalışmalarını kontrol etmek.

  2- Belediyenin Emlak ve İstimlak konularıyla ilgili çalışmalar yapmak, hizmet etkinliğini arttırıcı önerilerde bulunmak.

  3- Mevzuatın getirdiği diğer konular ile Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından verilen işlemleri yürütmektir.

  4- 2981, 3194, 5393, 2886 sayılı yasalara göre Belediyemize ait gayrimenkullerin satışlarının yapılması.

  5- 2886 ve 5393 sayılı yasaya göre Belediyemize ait taşınmazların kiraya verilmesi.

  6- 2886, 2942, 4650ve 5393 sayılı yasalara göre Belediye’ye ait taşınmaz malların takas edilmesi.

  7- 5393 ve 5018 sayılı yasaya göre Belediyemize ait taşınmaz malların tahsisinin yapılması

  8- Medeni Kanun ve 5393 sayılı yasaya göre mülkiyetten gayri ayni hak tesis işlemlerinin yürütülmesi.

  9- 2942, 4650 ve 5393 sayılı yasalara göre yol ve yeşil alanda kalan şahıs taşınmazlarının kamulaştırılması işlemlerinin yürütülmesi.

  10- 5393 ve 2886 sayılı yasalara göre Belediyemize ait taşınmazları kullananlardan Ecrimisil alınması işlemlerinin yürütülmesi.

  11- 2946 ve 5393 sayılı yasalara göre Belediye’ye ait lojmanların tahsis işlemlerinin yürütülmesi.

  12- 4734 ve 5393 sayılı yasalara göre Belediye’nin ihtiyaç duyduğu hallerde taşınmaz mal kiralanması işlemlerinin yürütülmesi.

  13- 775 sayılı Gecekondu Kanununun 27. ve 34. madde şerh terkin işlemlerinin yürütülmesi

 • Faaliyet Alanı

  1-Müdür
  Bu yönetmeliğin 2.maddesinde belirtilen yasa ve yönetmeliklerin bütününde Birimini Belediyenin vizyon,misyon ve ilkeleri ile mevzuata uygun şekilde yönetmekten sorumludur.
  Her türlü görev ve faaliyetlerinden dolayı bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

  2-İstimlak Servisi
  Belediye sınırları içinde kamu hizmeti yürütebilmek için ihtiyaç duyulan alanların imar programına alınması için gerekli olan taşınmazların, 2942 – 4650 ve eki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kamulaştırma işlemlerini yapmak ve her türlü bilgi ve belgenin dosyalanmak suretiyle arşivlenmesini sağlamak.

  3-Kira ve Ecrimisil Servisi
  Belediye mülkiyetindeki veya tasarrufundaki tüm taşınmazların 2886 sayılı kanun ve eki yönetmeliklere uygun olarak ihale sürecindeki tüm sekreterya (Şartnama vb.) işlemlerinin, işgal durumunda yürütülecek olan tespit ve tahakkukların yapılması, gerektiğinde tahliyesi için gerekli organizasyonları yapmak ve dosyalanmak suretiyle arşivlenmesini sağlamak.
  4-Tüm İdari İşler, Genel Kayıt ve Lojman Servisi
  Müdürlük içinde yürütülen idari işlerin, kayıt işlemlerinin tümünün takibi ve arşivlenmesi işlerini yürütmek, 2946 sayılı kamu konutları kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda tüm yazışmaları ve raportörlüğü yürütmek.
  5-Taşınmaz Tahsis, kayıt, Taşınmaz Kiralama ve Hisse Satış İşlemleri Servisi
  Belediye taşınmazlarının envanter kayıt, tahsis, ihdasen ve hisseli parsellerdeki satış işlemlerinin yürütülmesi işinde 5393,5018,3194 sayılı kanun ve eklerine uygun olarak gerekli tüm iş ve eylemleri yürütmek.
  6-775 Sayılı Yasa İle İlgili İşlemler Servisi Gecekondu kanununa istinaden taşınmazlar üzerindeki şerhlerin ilgili yasaya uygun olarak terkini ile alakalı tüm tapu ve mahkeme yazışmalarını yürütmek.

 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

  org.sema

Sosyal Medya da Paylaş