• Müdür

  Nilüfer BAKOĞLU

 • Telefon

  0 232 999 29 29 – da.1751 / Fax: 0 850 209 83 77

 • E-mail

  etutproje@bornova.bel.tr

 • Görev Tanımı

  171 numara ve 03.08.2010 tarihli meclis kararı ile onaylanmış olan Müdürlüğümüz Yapılanma, Görev Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilmiş olan yetki, görev ve sorumluluklar aşağıda Birim Görev Tanımları ve Birim Yasa Ve Yönetmelikler şeklinde gösterilmektedir.
  Birim Görev Tanımları;
  1- 3194 sayılı yasanın 14. 15. 16.17. ve 18. maddelerini uygulamak yani irtifak hakkı, yola terk, birleştirme, ayırma, düzenleme sınırı tespiti ve 18. madde uygulamalarını yapmak veya yapılarak Belediye’ye sunulan uygulamaları kontrol etmek.
  2- Uygulamaya esas imar hattı krokisi hazırlamaktır.
  3- Müdürlükler arasında eşgüdümlü çalışmayı sağlayarak coğrafi verilerin/bilgilerin ortak/ulusal standartlarda, İBŞB Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğüyle koordineli olarak üretilmesi ve paylaşımı için çalışmaları yürütmek.
  4- Numaralama yönetmeliğine göre, numarataj belgesi ve numarataj krokisi olmak üzere numaralama çalışmaları yapmak ve bunları bilgisayar ortamına aktarmak, UAVT’ ye girmek.
  5- Kitle, yeşil alan, yol ve imar hattı aplikasyonlarını yapmak.
  6- Temel üstü vizesi, yapı yeri kot krokisi, halihazır harita alımı ve plankote gibi yerinde ölçme ve belgeleme işleri yapmak.
  7- Kaçak yapı tespit ölçümleri, çalışma ruhsat mesafe kontrolleri, kamulaştırma haritaları ve işgaliye işlemleri, park ve bahçelerin sınır tespitleri, planlama çalışmaları için zemin üstü tespit ve ölçümleme çalışmalarını yapmak.
  8- Yukarıda belirtilen görevler aşağıdaki ve ilgili diğer yasa ve yönetmelikler kapsamında belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.
  2013 yılında yukarıda belirtilen tanımlara müdürlük yönetmeliğinin 6. maddesinin d bendine meclis kararı ile aşağıdaki madde ilave edilmiştir.
  Belediyemizin 01.07.2013 tarihinde uygulamaya geçirdiği Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Müdürlüğe gelen ve giden evrakların bağlı birimlere veya kişilere havalesini yapar veya yaptır ve denetimini sağlar.

 • Faaliyet Alanı

  1 – İdari İşler Servisi :
  • Müdürlüğün evrak kayıt, takip, arşiv ve posta faaliyetlerini yürütmek.
  • Müdürlüğün sekretarya işlerini yürütmek.

  2 – C.B.S. (Coğrafi Bilgi Sistemi) Servisi :
  • Bornova Belediyesi CBS faaliyetlerini yürütmek.
  • Mülkiyet grafik verilerini pafta üzerine işlemek.
  • Parselin halihazır harita üzerine işaretlenmesi.
  • Yol genişliği belirlemek .(İmar planında görülemeyen, vb.)
  • Bornova Kent Rehberi Haritası verilerini güncellemek ve talep halinde harita örneğinden vermek.
  • Çevre ve Orman Bakanlığına götürülmek üzere 1/5000 ölçekli Topoğrafik Halihazır Harita ve 1/100000 Çevre Düzeni Plan Paftasına istenilen mülkiyeti işlemek.
  • Kamulaştırma haritalarının hazırlanması.

  3 – Uygulama Servisi :
  • Uygulama imar hatlarını vermek.
  • Uygulama imar şeklini ve düzenleme sınırını belirlemek.
  • 15., 16., 17. ve 18. maddelerini uygulamak ve kontrol etmek.
  • Halihazır harita alımı yaptırmak.

  4 – Numarataj Servisi :
  • Numarataj krokilerini kontrol edip onaylamak.
  • Numarataj belgesi düzenlemek.
  • Adres Bilgi Sistemindeki TUİK verilerini güncellenmek.
  • Adres ve numaralamaya ilişkin revizyonları yapmak.

  5 – Halihazır Servisi :
  • Temel ve subasman vizelerini yapmak.
  • Ruhsatsız yapının gabari kontrollerini yapmak.
  • Yapı yeri uygulaması ve kot krokilerini kontrol edip onaylamak.
  • Kat mülkiyeti kurulmasına esas, vaziyet planının kontrol edip onaylamak.
  • Arazi ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak.

 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

  etut_proje_org

Sosyal Medya da Paylaş