• Müdür

  Mustafa ACAR

 • Telefon

  (0232) 999 29 29 1551- 1552- 1553

 • E-mail

  hukukisleri@bornova.bel.tr

 • Görev Tanımı

  AVUKATLARIN GÖREV TANIMI

  Dayanağı: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Hukuk İşleri Müdürlüğü Kuruluş İşleyiş Çalışma Yönetmeliği
  Adli, idari, mali yargı yerleri ile hakem heyetlerinde Belediye Başkanlığı’nın lehine dava açmak, takip başlatmak ve aleyhte açılmış tüm dava ve icra-iflas takiplerini her aşamada yürütmek ve sonuçlandırmakla görevli, yetkili ve sorumlu olup bu bağlamda Belediye Başkanlığı’nın hak ve menfaatlerinin korunması için ilk derece mahkemeleri ile Yargıtay’da, Danıştay’da duruşmalara, keşiflere katılırlar.
  Dava ve icra-iflas takipleri için ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temini için belediyenin diğer birimleri, kurum, kuruluşlar ile tüm gerçek veya tüzel kişilere müracaatla talepte bulunma yetkisine sahiptirler. Avukatlar bu bilgi ve belgeleri gerektiğinde süre bildirerek talep ederler. Bu evrak veya izahat talepleri acele işlerden sayılır. Bu talepleri süresinde veya layıkı ile yerine getirmeyen görevlilerin sorumluluğu cihetine gidilir.
  Avukatlar, kendilerine verilen dava ve icra-iflas dosyalarındaki belgeler ile idari türden belgelerin saklanmasından ve işi bitip ilgili yerlere iadesi gerekenlerin iadesinden; sonuçlanan iş ve işlemleri, gereği yapılmak üzere ilgili birimlere zamanında bildirmekle görevli ve sorumludurlar.
  Avukatlar Müdürlük tarafından kendilerine tevdi edilen adli ve idari davalar ile icra işlemlerini sonuna kadar ve müşterek sorumlulukları altında takip eder, sonuca bağlar.
  Avukatlar davaların önemli aşamalarını ilgili dairesine zamanında bildirmek zorundadırlar.
  Herhangi bir dava veya takip içinde kanuni gereklere veya sürelere riayet edilmemesi veyahut ilgili dairesince gönderilen işlemli evraklar veya sair belgelerin iyice tetkik edilmemesi gibi sebepler ile idarenin zarara sokulmasında doğrudan doğruya o işi takip eden avukatlar sorumludur.
  Müdürlük tarafından havale edilen Belediyemiz ile ilgili mütalaalarda görüş bildirir.
  Müdür tarafından havale edilen dava ve icra dosyalarını düzenli bir şekilde yürütür.
  Avukatlar muvafakat etmedikçe Hukuk İşleri Müdürlüğü dışında belediyenin başka bir biriminde veya görevinde günü birlik görevlendirmeler hariç geçici veya sürekli idari görevle görevlendirilemez.
  Mesleki bilgi gerektiren hususlarda; zorunlu hallerde yasal usullere uyulmak kaydıyla Belediyemiz bünyesinde veya diğer kurumlarda oluşturulan kurullar veya komisyonlarda da avukatlar Başkanlık tarafından istişari mahiyette görüş bildirmek üzere görevlendirilebilirler.
  Avukatlar, avukatlık mesleğiyle bağdaşmayan işlerden olmamak kaydıyla ve gerektiğinde Başkanlık veya Müdürlük tarafından kendilerine verilen hukuka uygun idari işlerde yasaların, tüzüklerin ve bu yönetmeliğin gerektirdiği yükümlülükler çerçevesi içerisinde görev yaparlar.
  Müdürlük temsilcisinin de bulunması zorunlu olan Müdürlükler arası koordinasyon ve bilgilendirme kurul veya toplantılarına Müdürün görevlendirdiği avukat, Müdürlüğü temsilen katılır. Katılan avukatlar istişari görüşünü bildirir ve gerekli diğer katkıları sağlarlar.

  HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI

  Dayanağı: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Hukuk İşleri Müdürlüğü Kuruluş İşleyiş Çalışma Yönetmeliği
  Müdürlüğün yönetiminde tam yetkilidir.
  Müdürlüğü Başkanlığa karşı temsil eder.
  Müdürlüğün çalışmalarını düzenler ve yönetir.
  Müdürlük içi yönergeler yayınlar.
  Gelen idari ve adli evrakın, ilgili personele dağıtımını yapar.
  Müdürlük personelinin özlük ve sicillerini düzenler.
  Diğer Müdürlüklerle gerekli adli ve idari yazışmaları imzalar.
  Adli ve idari dava dosyalarının, icra takiplerinin ve diğer işlerin avukatlara dağıtımını yapar.
  Hukuki görüş taleplerini inceleyerek bizzat veya uygun gördüğü avukat aracılığıyla rapora bağlayarak, imzalayacağı bir üst yazıyla talepte bulunan Müdürlüğe bildirir.
  Başkanlık tarafından Belediye Encümenine görevlendirilirse bu görevi de yerine getirir.

  TAKİP ve EVRAK KAYIT ELEMANLARI GÖREV TANIMI

  Dayanağı: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Hukuk İşleri Müdürlüğü Kuruluş İşleyiş Çalışma Yönetmeliği
  Müdürlüğe gelen tüm evrakın adli idari tasnifini yaparak ilgili defterlere kaydedilmesini takiben avukatlara veya ilgili personele dağıtımı yapılmak üzere Müdür görüş ve imzasına sunmak; Müdür havalesinden sonra, gereği yapılmak üzere ilgili personele, imza karşılığında teslimini yapmak,
  Müdürlük veya Müdürlük avukatları adına gelen adli veya idari tebligatları tebellüğ etmek,
  Giden evrakın dosya veya Müdürlük nüshasını ayırdıktan sonra giden evrak ve zimmet defterlerine kayıt suretiyle ilgili yerlere teslim veya tevdiini yapmak,
  Mahkemelere gidecek dava, cevap dilekçeleri ile ibraz edilecek delil listeleri ve sair belgeleri ilgili mahkemelerine, icra iflas dairelerine süresinde teslim etmek veya ilgili mahkemesine, icra iflas dairelerine gönderilmek üzere muhabere kalemine teslim etmek,
  Dava ve icra iflas takiplerinin sonuçlanması için gerekli harç, damga vergisi, keşif, bilirkişi, posta ücretleri gibi Müdürlük bütçesinden karşılanan yargılama giderlerini ilgili yerlere yatırmak, sarf belgelerini temin ederek Müdürlük giderlerine usulünce işlemek,
  Müdürlüğün tüm adli ve idari yazılarının avukat ve müdür imzasından sonra ilgili yerlere çıkışını yapmak.

 • Faaliyet Alanı

  1) Belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde davaları takip etmek ve sonuçlandırmak,
  2) İcra-iflas dairelerinde, hakemlerde; Belediye hak ve menfaatlerinin korunması için, Belediye tüzel kişiliğini vekaleten temsil etmek, dava açmak, açılan davalara katılmak, takip etmek ve sonuçlandırmak,
  3) Adliye icra-iflas dairelerinde icra takipleri yapmak ve yürütmek, gerekli savunmaları yapmak, deliller ibraz ederek dava ve icra-iflas takiplerini sonuçlandırmak,
  4) Belediye encümeni ve müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususundaki hukuki mütalaa taleplerini karşılamak,
  5) Müdürlüğün rutin işleyişi ile ilgili idari iş ve işlemleri yapmak,
  6) Adli ve idari görevlerin ifası için bütçe ile tahsis edilen ödeneği kullanmak, harcamaları yapmak ve bunun için gerekli sarf belgelerini düzenlemek,
  7) Başkanlık Makamı tarafından tevdi edilen diğer yasal görevleri yapmakla görevlidir.
  8) Belediyenin taraf olduğu davalarda ve sorunlarda hukuki uzmanlık bilgisi gerektiren hallerde Danışmanlık hizmeti vermek üzere; üniversite öğretim üyeleri ve akademisyenlerden mevzuata uygun olarak hizmet alımı yolu ile yararlanılabilir.
  9) Müdürlük, yukarıda belirtilen ve diğer mevzuat gereğince yüklenen görevlerini yaparken Başkanın Müdürlük avukatlarını vekil tayin ettiği vekâletnamedeki yetkilere sahiptir.
  10) Müdürlüğe ait görevlerin yapılmasında; Müdürlük idari personeli ve avukatlar Müdüre, Müdür de Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.

 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

Sosyal Medya da Paylaş