• Müdür

  Senem TUNCER

 • Telefon

  999 29 29 (dahili:1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261)

 • E-mail

 • Görev Tanımı

  Bornova ilçe bütününde ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde imar düzenlemelerinin yapılmasını sağlamaktır.

 • Faaliyet Alanı

  1-         Şehir Planlama çalışmaları İmar Kanunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Bornova imar planlarında yer alan tüm plan notları ve planlama ilkelerine bağlı kalınarak icra edilir.

  2-         Vatandaşların imar planı değişikliği talepleri, İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilir, mevcut planın aksayan yönleri var ise tespit edilir, mevcut ve öneri planların işlev, uygulanabilirlik, zayiat hesapları, inşaat alanları, donatı büyüklükleri, mülkiyet durumları v.b. hususlarda karşılaştırması yapılır, açıklama raporu hazırlanır, gerekli hallerde ilgili Kamu Kurumlarının ve şahısların görüşleri alınarak incelemeye gidilir, taleplerin Meclise sunulması ile ilgili işlemler gerçekleştirilir.

  3-         Kamu Kurumlarının plan değişikliği talepleri incelenir, gerekli bilgi ve doküman temin edilir ve çözüm üretilir, açıklama raporu yazılır, gerektiğinde plan değişikliği etüdü hazırlanır ve Meclise sunulur.

  4-         Kamu Kurumlarının, vatandaşların ve Belediye içerisindeki diğer birimlerin plan değişikliğine yönelik talepleri için dosya oluşturulur, bu dosyada konuya ilişkin her türlü dilekçe, plan örneği, tapu sureti, vekâletname v.b. evrakların bulunması sağlanır ve Meclise sunulur.

  5-         Meclisten İmar Komisyonuna havale edilen dosyalar takip edilir ve gerekli her tür inceleme ve yazışma yapılır, konuyla ilgili İmar Komisyonu üyeleri bilgilendirilir ve plan hesapları kontrol edilir. İmar Komisyonu tarafından hakkında olumlu ya da olumsuz olarak karara varılan dosyalar tekrar Meclise sunularak dosyalar hakkında Meclis Kararı alınması sağlanır.

  6-         İlk defa Meclise girecek konularla İmar Komisyonunca karara bağlanan konular ayrı ayrı listelenerek Meclis gündemi oluşturulur. Gündemdeki konuların plan örnekleri, Komisyon Kararları ve plan değişikliği açıklama raporları çoğaltılarak ilgili evrakların Yazı İşleri Müdürlüğüne ve İmar Komisyonu üyelerine dağıtımı yapılır.

  7-         Kamu Kurumlarından, vatandaşlardan, Belediye içerisindeki diğer birimlerden gelen planlama, imar plan değişikliği,  mahkeme kararları ile ilgili dilekçe ve yazılar ( yazı da ek olarak evrak, bilgi, belge ve paftalar talep ediliyorsa paftalar da hazırlanarak) cevaplandırılır.

  8-         İmar Kanunu ve ilgili tüm kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin ve genelgelerin takibi yapılır.

  9-         Vatandaşların şifahi taleplerine cevap verilir, gerekli bilgilendirmeler yapılır, gerektiğinde kurumlardan bilgi ve belgeler talep edilir ve talep sahiplerine konuyla ilgili bilgilendirme yapılır.

  10-       Bornova’nın 1/1000 ölçekli imar planı onama sınırı dışında kalan alanlara ait onaylı üst ölçekli planlara göre imar durumları hazırlanır, yazışmalar yapılır ve arşivlenir.

  11-       İzmir 1 No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İzmir Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü’nce karara bağlanıp Belediyemize iletilen kararlar uyarınca uygulama yapılır, bu kararlar arşivlenir.

  12-       UKOME toplantılarına katılım sağlanır, bu karar tutanakları arşivlenir.

  13-       Ulaşım etüdü ve ulaşımla ilgili çalışmalar yapılır, kurumlarla toplantılara katılım sağlanır.

  14-       İmar planlarındaki değişikliklerin imar planı paftaları üzerine işlenmesi ile birlikte  imar planlarının güncel olması sağlanır.

  15-       Orijinal tüm imar planı ve plan notları arşivlenir.

  16-       1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Alımı ile ilgili çalışmaların yapılması sağlanır.

  17-       Coğrafi bilgi sistemine geçişte planlama çalışmalarına katılım sağlanır ve tüm plan çalışmalarının bilgisayar ortamına aktarımının sağlanması ile ilgili çalışmalar yürütülür.

  İmar Durumu(1/25000)

  Müdürlüğümüz 1/1000 ölçekli imar planı olmayan alanlara ilişkin 1/25000 ve 1/100000 ölçekli plan bilgisi vermeye yetkilidir.

  Gerekli Belgeler

  • Dilekçe(Tapu sahibi tarafından sunulan dilekçe/tapu sahibi yoksa vekiline ait vekaletname)
  • Tapu Örneği

   

 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

  plan_org

Sosyal Medya da Paylaş