• Müdür

  Yaşar AYDIN

 • Telefon

  (0232) 999 29 29 / 2101-2102-2106

 • E-mail

  ruhsatvedenetim@bornova.bel.tr

 • Görev Tanımı

  Bornova Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye kanunu ile ilgili çalışma ve hizmet yönetmenliğindeki değişiklikler 05.11.2010 Tarih ve 279 nolu Meclis kararı ile kabul edilmiştir.

  Birimimizin yetki ve sorumlulukları aşağıda verilmiştir.

  1-5393 sayılı Belediye Kanunu,2559 sayılı Polis ve Selahiyet Kanunu ve 14 Temmuz,

  2-2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin,

  3-Yönetmelik gereğince iş yerlerini ruhsatlandırmak,

  4-İlçe sınırlarında ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelerin denetimlerinin yapılarak gerekli yaptırımlar uygulamak,

  5-394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre İşyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı düzenlemek,

  6-Belediye Meclisince belirlenen ruhsat harçları ve hafta tatil harçları tahakkuklarını düzenlemek,

  7-2464 sayılı Gelirler Kanununa göre alınan harçları tahakkuk ettirmek,

  8-İşyeri ruhsatlandırıma aşamasında imar,itfaiye,sağlık ve asayiş yönünden incelenmesi amacıyla ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmak,

  9-Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak.ilgili birimlere dağıtımını yapmak,

  10-Müdürlük bünyesinde bulunan işlem dosyalarının arşivlenmesini yapmak,

  11-Müdürlük ile ilgili her tür şikayetlerin tetkik ederek sonuçlandırmak,ilgili birim veya kuruluşlara yönlendirmek,

  12-Ruhsatsız umuma açık işyerleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan gelen yazılar ile vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirilecek mahalinde denetim yapmak,tespit edilen olumsuzluk ile ilgili denetim formu düzenlenerek gerekli idari işlemi yapmak amacıyla Encümene sunmak ve encümen kararını ilgili kurumlara bildirmek,

  13-Kamu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla vatandaşların şikayet ve temennileri hakkında gerekli incelemeler ve çalışmalar yaparak yasal süre içerisinde vatandaşı ve ilgili kurumu bilgilendirmek,

  14-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptali için başvuruda bulunan işletmecilerin gerekli denetimleri ve işlemlerinin yapılarak ilgili kurumları ve işletmeciyi bilgilendirmek,

  15-Müdürlük kayıtlarının bilgisayar ortamında sürekli güncelliğini sağlamak,

  16-Arşivlemenin bilgisayar ortamında oluşturulmasını sağlamak,

  17-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için başvuruda bulunan işletmecilerin işyerlerinin komisyonca incelenerek uygunluğunu kontrol etmek,

  18-Müdürlüğe gelen ve  giden evrakların kayıtlarını yaptırmak,ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.

 • Faaliyet Alanı

  Umuma açık eğlence ve istirahat yerleri ve sıhhi işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek,

  2-Mesul Müdürlük belgesi vermek,

  3-Canlı müzik belgesi düzenlemek,

  4-Gıda ,eğlence vb.çalışan işletmelerin denetlenmesi,

  5-İşyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar ve şilkayetleri yerinde inceleyerek,ilgili yasa ve yönetmelik doğrultusunda işlem yapmak,gerek görülürse ilgili birimlere havale etmek,

  6-Ruhsat verilen işyerlerine ait ruhsat dosyalarını arşivlemek,

  7-Gerekli görülmesi halinde müdürlük çalışması ile ilgili olarak belediye meclisi ve belediye encümeninden kararlar aldırmak,

  8-Yapılan çalışmalarla ilgili rapor hazırlayarak Başkanlığa sunmak,

  9-Ruhsatsız olduğu veya kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri ile ilgili gerekli yasal işlemler yapmak,

  10-Ruhsat işlem dosyası ve projelerib gerekli tetkiklerini teknik elemanlarca yapmak,

  11-Sarf malzeme ihtiyaçlarının temini için satın alma işlemlerini gerçekleştirme.

 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

  Ruhsat_muracat-5

Sosyal Medya da Paylaş