• Müdür

  Kamıran ÖZAYDIN

 • Telefon

  (0232) 999 29 29 – 3541

 • E-mail

  tesislermudurlugu@bornova.bel.tr

 • Görev Tanımı

  5393 Sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili mevzuat ile Belediye Başkanı ve/veya diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, stratejik plan, yıllık performans programı, yatırım programı bütçesine uygun olarak Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda gerçekleştirmeye yetkilidir.

  a)Belediyeye ait hizmet , sosyal-kültür-sanat, eğitim, spor, pazaryeri, ve nikah-düğün salonu tesislerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmeleri için gerekli bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak;

  b) Belediyeye ait elektrik, su, telefon(sadece sabit hat), doğalgaz, kablo tv abonelik işlemleri ve faturalarının ödenmesi.

 • Faaliyet Alanı

  Tesisler Müdürlüğü, kendisine verilen görevleri yürütürken, işlemlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak yapmak ve neticelendirmekten sorumludur.

   1-) Müdür

  Müdür; ilgili mevzuatlar ve Belediye Başkanlığı genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirir.

  a-) Müdürlüğün yönetiminde yetkili ve sorumlu olan kişidir.

  b-) Müdürlük bünyesinde görevli tüm personelin amiridir.

  c-) Müdürlüğü, Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

  d-) Müdürlüğün sevk,idare,disiplin,düzen,denetim ve koordinasyonundan sorumludur.

  e-) Müdürlük personeli arasında görev dağılımı yapar.

  f-) Müdürlük personelinin özlük hakları ile ilgili yetkisi dahilindeki işlemleri yürütür.

  g-) Tesisler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

   

  2-) Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Tesisler Müdürlüğünde görevli personelin yetki ve sorumlulukarı şunlardır:

   

  a-) Müdür tarafından yapılan iş bölümü doğrultusunda verilen görevleri yerine getirir.

  b-) Müdürlüğün faaliyetleri ve personeli ile ilgili yazışmaların takibini yapar.

  c-) Müdürlük yazışmalarını hazırlar, Müdürlüğe gelen yazışmalar ile giden yazışmaların gerekli yerlere ulaşmasını sağlar.

  d-) Gelen ve giden yazışmalar için standart dosya planına göre dosya tutar.

  e-) Büro ve kırtasiye malzemeleri ihtiyaçlarını tespit ederek teminlerini sağlar.

  f-) Müdürlüğün ayni ve demirbaş işlerini takip eder.

  g-) Müdürlük personelinin özlük haklarını takip eder.

  h-) Müdürlük bütçesinin kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda ilgili tahakkuk işlemlerini yapar.

  ı-) Müdürün kontrolünde, Müdürlük bütçesini, her yıl belirtilen takvim içerisinde düzenler ve  Başkan Yardımcısı ve Müdürün Onayına sunar.

  Sivil Savunma Birimi

  Sivil Savunma Yönetmeliği kapsamında her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilkyardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

  tesisler_org_sema

Sosyal Medya da Paylaş