• Müdür

  Armağan AVCI

 • Telefon

  (0232) 999 29 29 3814- 3816-3860

 • E-mail

  ulasim@bornova.bel.tr

 • Görev Tanımı

  1. Belediyede kullanılan motorlu araç, iş makinelerinin yıllık gereksinimi olan yedek parça, yağ, lastik, akaryakıt vs. ihtiyaçlarını tespit etmek ve ihale yoluyla temin edilmesini sağlamak. Bu işlemler için gerekli olan teknik ve idari şartnamenin hazırlanmasını, ihalelerin sağlıklı yapılabilmesini sağlamak, yasal süreçlerin takvime dayalı takibini yapmak, teslim komisyonlarını oluşturup, teslim alınan ve mal hizmetlerin hak edişlerini sağlıklı şekilde yapmak,
  2. Belediyenin tüm motorlu araçların tamir ve periyodik bakımlarını yapmak,
  3. Araçların trafik, sigorta, ruhsat, vize, muayene ve hurda vb. işlerinin aksamadan zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
  4. İlgili birimlere ihtiyaca göre Başkanlık makamının talimatları ile taşıt ve şoför tahsis etmek,
  5. Belediyenin demirbaşında olan araçların arızalanması halinde yapılabilirse kendi atölyesinde, yapılamazsa 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yoluyla yapmak ya da yaptırmak,
  6. Müdürlük bünyesinde tamir atölyesi, kaynakhane, yağlama, lastik hane ve yakıt istasyonu vb. birimleri kurarak araçların bakım, onarım çalışmalarını yapmak; yakıt ikmali ihtiyacını karşılamak; , gerekli yedek parçaların teminini sağlamak,
  7. Belediyemiz birimlerinin günlü ve saatli taşıt ihtiyaçlarını karşılamak,
  8. Ekonomik ömrünü dolduran motorlu ve motorsuz her türlü aracın terkin işlemlerini yapmak,
  9. Belediyenin taşıt ve iş makinelerinin trafik tescil, zorunlu trafik sigortası, egzoz emisyonları ve araç muayene işlemlerini yapmak,
  10. Belediyemize yeni alınan araçların tescil işlemlerini yapmak,
  11. Hibe araçlar ile ilgili işlemleri yapmak,
  12. Gerekli durumlarda araç kiralama iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
  13. Belediyemiz araçlarında bulunan araç takip sisteminin etkin kullanılmasını sağlamak.
  14. Üst Yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
 • Faaliyet Alanı

  1. İkmal Birimi Fonksiyon, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 10- İkmal Birimi aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur.

  a)Müdürlüğümüze bakım ve onarım için gelen taşıt ve iş makinelerine gerekli yedek parça ve sarf malzemeleri temin etmek, ilgili bölümlere dağıtılmak üzere Ambar birimine teslim etmek,

  b)Müdürlüklerin yetki ve sorumluluklarında bulunan araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlerinin yürütülmesi, yedek parça temininde gerekli planlama ve organizasyonun sağlanması

  1. c) Satışı ve imal ettirilmesi gereken malzeme ve malların temini ile hizmet alımı amacıyla yaklaşık maliyeti tespit etmek, ihale süreçlerini koordine etmek ve bu kapsamdaki işlemleri gerçekleştirmek ya da gerçekleştirilmesini sağlamak,

  d)Yıllık faaliyet raporu hazırlamak,

  e)Bakım ve onarımı mümkün olmayan arızaların giderilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bakım ve onarım hizmetinin yapılmasını sağlamak,

  f)Ömrünü tamamlamış lastik, akü, kimyasal yağ atıklarının toplanmasının organize etmek ve ber tarafını sağlamak,

  g)Müdürlüklerin yıl içerisindeki akaryakıt vb. ihtiyaçları için diğer Müdürlüklerle görüşülerek geçmiş yılların sarfiyatı da göz önüne alınarak temin etmek,

  h)4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında taşıt ve iş makinelerinin alınmasını sağlamak,

  1. i) Üst Yönetici ve Ulaşım Hizmetleri Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

   

  1. Bakım ve Onarım Birimi Fonksiyon, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 11- Bakım ve Onarım Birimi aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur.

  1. a) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan tüm araçların bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak.
  2. b) Araçların bakım onarım ve yenileştirme plan ve programlarını hazırlamak,
  3. c) İş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin tüm tedbirleri almak,
  4. d) Yıllık faaliyet raporu hazırlamak,
  5. e) İlgili Müdürlüklerden arızalı olarak gelen araçları arızasına göre ilgili bölüme (lastikhane, oto elektrik, yağ bakım, araç tamir, kaynakhane) göndermek,
  6. f) Gelen arızalı araçlara arıza kartı açarak bilgisayara işlemek,
  7. g) Atölyede onarılması mümkün olmayan araçların ikmal birimi tarafından yaptırılmasını sağlamak,
  8. h) Arızası giderilen araçların kabul işlemlerini yaparak ilgili Müdürlüğe teslim etmek,
  9. i) Bakım ve onarım biriminde tamiri tamamlanmış araçların değişen yedek parçaları ve yapılan işlemleri bilgisayar kayıtlarına işlemek,
  10. j) Yeni alınan ve garanti süresi devam eden araçların yetkili servislerinde bakım ve onarımlarını sağlamak,
  11. k) Üst Yönetici ve Ulaşım Hizmetleri Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

   

  1. Trafik İşleri Birimi Fonksiyon, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 12- Trafik İşleri Biriminin aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur.

  1. a) Belediye hizmet araçlarının karışmış olduğu kazalara ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,
  2. b) Belediyeye ait tüm motorlu araçların ve iş makinalarının ruhsat yenileme işlerini yapmak,
  3. c) Belediye araçlarının zorunlu mali mesuliyet poliçelerini yenilemek, fenni muayenelerini ve egzoz gazı ölçümlerini zamanında yaptırmak,

  d)Vize işlemlerinin takibini yapmak,

  e)Trafik belgesi, tescil belgesi, plaka çıkarma ve değişim işlemlerini yapmak,

  f)Araçlarda yönelik tadilat değişiklikleri ve tadilat proje işlemlerini yaptırmak,

  g)Belediyeye yeni alınan ve hibe edilen araçların trafik tescil işlerini yapmak,

  h)Ekonomik ömrünü dolduran araç ve iş makinalarının hurda işlemlerini yapmak,

  1. i) Belediye araçlarında bulunan araç takip sisteminin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
  2. j) Üst Yönetici ve Ulaşım Hizmetleri Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

   

  1. Araç Sevk Birimi Fonksiyon, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 13-  Araç Sevk Biriminin aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur.

  1. a) Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve aksamaların yaşanmaması için araçların ve sürücülerin koordinasyonunu sağlamak,

  b)Belediye müdürlüklerinin araç ihtiyaçlarının karşılamasını sağlamak,

  c)Başkanlık makamı olurlarıyla vilayet, kaymakamlık, sivil savunma, seçim kurulu ve diğer kurumların araç taleplerini karşılamak, kurban bayramında Türk Hava Kurumu için kurban derilerini toplamak,

  d)Zorunlu olarak bulunması gereken evrak ve malzemelerin araçlarda bulunmasını ve kayıt altına alınmasını sağlamak,

  1. e) Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı yoluyla taşıt kiralanmasını sağlamak,
  2. f) Kiralanan araçlarla ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak
  3. g) Üst Yönetici ve Ulaşım Hizmetleri Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

   

  1. Ambar Birimi Fonksiyon, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 14-  Ambar Biriminin aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur.

  1. Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak taşınırları kontrol ederek ambara kabul etmek,
  2. Muayene ve kabul işlemi yapılmayan taşınırları teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,
  3. Doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları muhafaza etmek,
  4. Taşınırların giriş ve çıkısına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini Belediye konsolide bütçe görevlisine göndermek,
  5. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
  6. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
  7. Ambarda olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,
  8. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
  9. i) Müdürlüğün malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasında harcama yetkilisine yardımcı olmak,
  10. j) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,
  11. k)  Taşınır Mal Yönetmeliği’nce verilen diğer görevleri yapmak,
  12.   l)   Üst Yönetici ve Ulaşım Hizmetleri Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

   

  1. İdari Birimi Fonksiyon, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 15-  İdari Birim aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur.

  1. 07.2013 tarihi itibari ile Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçiş ile birlikte gelen ve giden evrakların kayıt, havale ve arşiv işlemleri elektronik ortamda yapılmaktadır. Başkanlık makamından gelen evrak Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür.
  2. Fiziki evrakların standart dosya planına uygun olarak etiketlenmesini sağlamak.
  3. İşçi personellerin ve hizmet alımı ile çalıştırılan personelin yevmiye puantajlarının kanunlara ve talimatlara göre düzenli tutulmasını sağlamak.
  4. İhale dosyalarının takibi yapmak, hak edişlerini zamanında düzenlemek.
  5. Belediyemizin ihtiyacı olan ve alınması düşünülen araçların teknik şartnamelerinin hazırlanması, muayene ve kabullerinin yapılması, atölyede yapılması mümkün olmayan dış piyasa tamiri ve yapımı gereken işler için teknik şartnamenin hazırlanması, takibi ve denetiminin yapılması.
  6. Müdürlüğümüz tarafından temin edilecek taşıt ve iş makinelerinin 4734 sayılı İhale Kanununun istisnalar 3/e maddesi kapsamında D.M.O den alınmasını sağlamak.
  7. Üst Yönetici ve Ulaşım Hizmetleri Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.
 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

  ulasim_org_sema

Sosyal Medya da Paylaş