T.C.

BORNOVA BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 

Sıra No

İlçesi

Mahallesi

Adres

Pafta / Ada / Parsel

Cinsi

Arsa

Yüzölçümü

(m2)

Arsa

Pay / Payda

 

Tahmini

(Muhammen)

Bedel    

(TL)

Geçici Teminatı

(TL)

Fiili Durumu

İhale Tarihi

İhale Saati

1

 

Bornova

Ergene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

27.03.2018

10.00

2

Bornova

Ergene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 1. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

27.03.2018

10.30

3

Bornova

Ergene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 1. Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

27.03.2018

11.00

4

Bornova

Ergene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 2. Kat 10 Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

27.03.2018

11.30

5

Bornova

Ergene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 2. Kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

27.03.2018

12.00

6

Bornova

Ergene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 3. Kat 14 Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

27.03.2018

13.30

7

Bornova

Erzene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 3. Kat 16 Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

27.03.2018

14.00

8

Bornova

Ergene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 4. Kat 17  Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

27.03.2018

14.30

9

Bornova

Ergene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 4. Kat 20 Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

27.03.2018

15.00

10

Bornova

Ergene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 5. Kat 21 Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

27.03.2018

15.30

11

Bornova

Ergene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 5. Kat 22 Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

27.03.2018

16.00

12

Bornova

Ergene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 5. Kat 24 Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

28.03.2018

10.00

13

Bornova

Ergene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 6. Kat 25 Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

28.03.2018

10.30

14

Bornova

Erzene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 6. Kat 26 Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

28.03.2018

11.00

15

Bornova

Ergene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 6. Kat 27 Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

28.03.2018

11.30

16

Bornova

Ergene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 6. Kat 28 Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

28.03.2018

12.00

17

Bornova

Ergene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 7.  Kat 29 Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

28.03.2018

13.30

18

Bornova

Ergene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 7. Kat 30 Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

28.03.2018

14.00

19

Bornova

Ergene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 7. Kat 32 Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

28.03.2018

14.30

20

Bornova

Ergene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 8.Kat 33 Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

28.03.2018

15.00

21

Bornova

Ergene

Gediz Caddesi No: 28

G Blok 8. Kat 35  Nolu Bağımsız Bölüm

29 pafta 56 ada 21 parsel

Mesken

7965,00

104/34052

240.000,00

7.200,00

Boş

28.03.2018

15.30

 

1) Yukarıda özellikleri belirtilen 1-11.sıradaki taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 27.03.2018 Salı günü Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Bornova Büyük Park içi - Bornova Belediyesi Binası Zemin Kat) nda; belirtilen 12 - 21.sıradaki taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 28.03.2018 Çarşamba günü Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Bornova Büyük Park içi - Bornova Belediyesi Binası Zemin Kat) nda satışı yapılacaktır.

2) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

A. Gerçek kişi olması halinde;

·        Tebligat için adres beyanı,

·        T.C. Kimlik fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,

·        Noter tasdikli imza beyannamesi,

·        2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu,

·        Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,

B. Tüzel kişi olması halinde,

·        İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

·        Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,

·        Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,

·        Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

·        Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

·        Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

·        2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu,

C. Ortak girişimlerden,

·        Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

·        Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihaleyi yapacak olan Encümen / Komisyon Başkanlığı'na teslim edilmek üzere Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebileceklerdir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

4) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

     İlan olunur.