• Müdür

  Yusuf Ersel TANRIÖVER

 • Telefon

  Yapı Kontrol Kayıt: 1401

  Yapı Kontrol Yıkım: 1411

  Yapı Kontrol Birimi: 1403 – 1405

  Deprem Etüt Kayıt: 5506

  Deprem Etüt Merkezi: 5500

 • E-mail

  Yapı Kontrol: yapikontrol@bornova.bel.tr

  Deprem Etüt Merkezi: bordem@bornova.bel.tr

 • Görev Tanımı

  Müdürlüğümüzün örgütlenme – görev – çalışma esasları hakkında yönetmelik, Belediye Meclisimizin son olarak 02.09.2014 tarihli ve 171 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Bu doğrultuda talebe istinaden Ruhsata aykırı ve kaçak yapılaşmanın azaltılması, önlenmesi ve kaçak yapılaşmaların yasaların maddeleri gereği cezalarını hazırlamak, tespit edip işlem yapmak. Belediye İmkanları ile Yıkılacak binaların İşlemlerini yapmak,           kaçak yapılar ile ilgili yıkım ihalesini hazırlamak. Ayrıca mevcut binaları depreme karşı risk analizi yaparak onaylı mimari ve betonarme projelerine uygun olup olmadığının incelenmesi, öğrencilere deprem seminerleri vermek ve zemin etütleri denetlemek.

 • Faaliyet Alanı

  Müdürlüğümüzün faaliyet alanı öncelikle, Bornova ilçe sınırları dâhilinde kentsel gelişim faaliyetlerini geliştirmek ve tamamlamak ve kent kimliğinin oluşmasını sağlamak amaçlıdır. Vatandaşlarımızdan, resmi kurumlardan ve Belediyemizdeki diğer müdürlüklerden gelen şikâyet ve resmi yazıları değerlendirerek teknik personelimize havale edip hizmetimize başlıyoruz. Kentimizdeki kaçak yapılaşmalardan tutun projeye aykırı yapılan binalara kadar tüm sorunları 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddeleri uyarınca işlem yaparak kentte yaşanan sorunları çözümleyebilmek amacıyla özverili bir şekilde çalışmak zorundayız.

   

  Tüm bu kaçak yapıların ve projeye aykırı yapıların 3194 sayılı imar kanununun 42. Maddesi gereği para cezasına, 32. Madde gereği yıkım işlemi cezasına çarptırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda 2015 – 2019 Stratejik Plan Kitapçığındaki 6.1.5. Stratejik Amaç ve Hedefler tablosundaki “Yıkım için yapılacak ihale sayısı” performans göstergesi kapsamında yılda 2 adet ihale hazırlayarak yıkım işlemlerini yapmak amacındayız.

   

  Bilindiği üzere ülkemiz olduğu gibi kentimizde 1. Derece deprem kuşağında olduğundan binalarımızın eski zamanlardan beri ne şekilde inşaat edildiği hangi malzemeleri kullanıldığı gerçekten de projelerine göre mi yapıldığı, meydana gelen depremlerdeki hasarlı binaları gördükçe hep bir şüphe içinde olunmuştur. Bu amaçla Belediyemizin Müdürlüğümüz altında hizmete açtığı Deprem Etüt Merkezi ve Yapı Laboratuvarı’ da bu sorunları çözmek üzere açılmıştır. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda binalarına gidilip betonarme ve mimari projelerine göre yapılıp yapılmadığı hususunda ön bir bilgi verme ve binaları hakkında teknik bilgiye ulaşmaları amaçlı hizmetlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca Bornova sınırları içerisinde yapılan tüm zemin etütleri hem saha denetimler yapılıyor hem de uygun formata ve içeriğe uygun olup olmadı denetleniyor. Sadece Bornova değil tüm İzmir’deki okullara deprem seminerleri verilerek öğrencilere bu konudaki bilinçlendirme çalışmaları da yapılmaktadır. Ayrıca Deprem Etüt Merkezi olarak 2014 yılı başında yeni bir faaliyete başlamış bulunmaktayız. Vatandaşların kendi binalarını riskli yapı tespiti yaptırıp Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, Tapu Müdürlüğüne giden yazılarda vatandaşa yıkım ile ilgili tebliğ yazıları hazırlamaktayız. Önce binaları inceleyip yıkılıp yıkılmadığını tespit ediyoruz. Yıkıldıysa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yıkıldı yazısı yazıyoruz. Şayet yıkılmadıysa vatandaşa 60 gün içinde yıktırması için tebliğ yazısı yazıyoruz ve 60 gün sonra yine yerinde inceleme yapıp vatandaşın yıkıp yıkmadığını tespit ediyoruz ve buna göre liste halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgilendirme yazısı hazırlıyoruz. Ayrıca 2015 Haziran ayından itibaren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen yazı ile yeni bir faaliyete başlamış oldu. Bu kapsamda riskli yapı tespiti yapılacak binada önceden yapılmış bir zemin etüdü yok ise en yakın parsellerde yapılan binaya ait zemin etüd raporundaki zemin bilgilerini yazan sonuç ve öneriler kısmını çoğaltarak üst yazı ile talep eden vatandaşlara vermek faaliyeti gerçekleşmiş oldu.

   

  Yapı Kontrol Müdürlüğü çalışanları; İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde aşağıda belirtilen hususlar konusunda yetkili ve sorumludur.

   

  Yapı Kontrol Birimi:

   

  • Şikâyet veya ihbar ile kaçak, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olduğu tespit edilen yapılara 3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. ve 775 sayılı yasanın 18. Maddelerine istinaden işlemlerinin ikame ettirilerek aykırılığın ruhsat eki projesine işletilmesi veya mahallinde yıkarak gidermek.

   

  • Yıkılacak derecede tehlikeli olduğu tespit edilen her türlü yapıya, 3194 sayılı İmar Kanunu Madde 39 istinaden işlemlerinin ikame ettirilerek, söz konusu yapının yıkımı veya restorasyonu ile tehlikeli durumu ortadan kaldırmak.

   

  • Ruhsatlı yapılaşma faaliyeti devam ederken çevre yapılar ile can ve mal emniyeti yönünden gerekli tedbirlerinin alınmadığı tespiti ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası çevresinde inşa faaliyetinin durdurularak, gerekli emniyet tedbirlerin alınmasını sağlanma.

   

  • Kesinleşmiş yıkım kararlarını yıkım şube şefliğine yazılı olarak bildirmek.
  • Para cezalarının tahsili için ilgili birimlere yazılı bildirimde bulunmak.
  • Ruhsatsız – ruhsat ve eklerine aykırılık nedeniyle işlem tesis edilmiş olan yapılar ile ilgili, mal sahibi, yapı denetim şirketi veya fenni mesul tarafından aykırılığın ruhsata bağlanarak ya da yıkılarak giderildiği bildirildiği durumlarda konuyu yerinde tetkik etmek, aykırılığın giderildiğinin tespiti halinde tesis edilmiş olan mühür işlemini tutanak ile işlemden kaldırmak, mühür kaldırma tutanağının bir örneğini arşiv dosyasında saklamak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne göndermek, mühürün kaldırıldığına dair müracaat sahiplerine yazılı bilgi vermek, eğer mühür kaldırılamıyor ise kaldırılamayış nedenlerini yazılı olarak bildirmek.
  • 12/10/2004 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanununun 184. maddesi gereği Savcılığa suç duyurusunda bulunmak.

   

   

  Deprem Etüt Merkezi ve Yapı Laboratuvarını Birimi:

   

  1. Binaların depreme karşı riskli bina tespiti yaparak vatandaşları ikamet ettikleri binalar hakkında ön bilgi vermek ve vatandaşlarımızın depreme karşı daha duyarlı ve bilinçli olmasını sağlamaktan sorumludur.
  2. Müdürün sözlü ve yazılı yönergelerini uygulayarak müdürün vermiş olduğu diğer görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasında şube şefi ile birlikte tüm personel sorumludur.
  3. Bornova sınırları içerisinde yapılan tüm ruhsata bağlı zemin etüt çalışmalarını saha denetimleri yaparak raporun gerekli usullere, formata uygun uygun bir şekilde yerinde yapılıp yapılmadığını denetlemek. Zemin etüt raporlarının bilimsel kaidelere uyup uymadığı ve yönetmeliklere göre yapılıp yapılmadığı incelenmiş olur.
  4. Bina risk analizi çalışmalarında mimari ve betonarme projelerine göre testlerde yapılması gereken çalışmaları yönlendirmek, karar vermek.
  5. Binadan alınan tüm hasarlı ve hasarsız doneleri laboratuvar ortamında sonuçlandırmak ve teknik rapor halinde vatandaşa hazırlamak.
  6. Güvenli ve sürdürülebilir yaşanılır mekanlar oluşturulması kavramını vatandaşlara yayarak bu konuda yönlendirici olmak.
  7. Faaliyet konularıyla ilgili kaynak, model araştırma, plan proje uygulamaları yapmak.
  8. İzmir’deki okullara, sivil toplum kuruluşlarına ve talepler doğrultusunda vatandaşlara Temel Afet Bilinci eğitimleri vererek bu konularda insanları bilinçlendirmek ve eğitmekle sorumludur. Bu şekilde depremden önce, deprem anı ve deprem sonrası ne gibi davranışlarda bulunulmasını eğiterek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlatmak.
  9. Kentsel dönüşüm kapsamında ÇŞB’dan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) gelen tebliğ yazılarındaki binaların yıkılıp yıkılmama işlemlerinin takibi işlerini yapmak ve konu ile ilgili ÇŞB. İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne gerekli yazışmaları Belediye adına yapmak ile sorumludur.
  10. ÇŞB’dan gelen yazıya istinaden riskli yapı tespiti çalışmalarda mevcut binaya ait zemin etüt raporu bulunmadığı taktirde o parsele en yakın yeni yapılan binalara ait zemin etüt raporundaki zemin değerlerini gösteren sonuç ve öneriler kısmının fotokopisi eke konarak üst yazı ile dilekçe veren vatandaşa verme faaliyeti başlamıştır.

   

  Yıkım Birimi:

  • Ruhsatsız olduğu tespitli olup hakkında Encümen tarafından yıkım kararı alınmış ve Belediye imkânları ile yıkımı yapılamayacak miktar ve büyüklükteki yapıların, 4734 sayılı yasa kapsamında hizmet alımı ile yıkım işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

   

  1. Yıkım kararı alınmış – yıkılacak olan yapılar ile ilgili olarak ilgililerine yıkım tebligat yazısı göndermek.
  2. Yıkım Şube Şefliğini ilgilendiren tüm yazışma metinlerini hazırlamak.
  3. Yıkım Belediye ekipman ve işgücü ile yapılabilecek ise Belediyenin ilgili birimlerinden işgücü ve iş makinası temini sağlamak yoluyla yıkım yapmak.
  4. Kesinleşen yıkım kararı bulunan yerin tahliyesi ilgili yazılı bildirimde bulunmak buna uyulmayan durumda kolluk kuvveti sağlanması için gerekli kurumlarla yazışmalar yapmak.

   

  Kayıt Birimi:

  1. Müdürlüğe gelen evrakları kayda almak, müdür havalesinden sonra zimmetle personele vermek.
  2. Müdürlüğü ilgilendiren yazışmaları yazışma kurallarına uygun olarak daktilo etmek.
  3. Müdürlüğe ilişkin gelen – giden evrakları işlem dosyalarının süreçlerini bilgisayar ortamında kayıt altına almak ve bilgisayar ortamındaki bilgilerin güvenliğini sağlamak.
  4. Yukarıda sayılan görevlerin ve müdürün verdiği diğer görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasında, şube şefleri ile birlikte, şeflikteki tüm personel müdüre karşı sorumludur.
  5. Kaybedilen davalar ile ilgili ödeme emirlerini hazırlamak.
  6. Para cezaları ile ilgili tahakkuk işlemlerini hazırlamak.

   

 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

  yapi,_kontrol_sema