• Müdür

  Yusuf Ersel TANRIÖVER

 • Telefon

  (0232) 999 29 29 / 1300

 • E-mail

  fenisleri@bornova.bel.tr

 • Görev Tanımı

  Bornova Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Bornova  Belediye’si sınırlan içerisinde yürürlükteki İmar Planlarına uygun olarak yeni yolların yapılması ve mevcut yolların onarılmasını sağlamaktan, kış şartlarında yolların ulaşıma açık tutulmasından, biriminin çalışma programını hazırlayıp takip etmekten,

  Belediye’nin diğer birimleri ile işbirliği içerisinde kaçak yapıların yıkılması için gerekli araç-gereç ve ekipmanı sağlamaktan, kendi müdürlüğü ile alakalı hafriyat işlerinin yürütülmesini takip etmekten, İmar Kanununun 23. maddesi ile ilgili uygulamaların ve iştirak paylarının takip edilmesinden, vatandaşların istek ve şikâyetlerini alıp değerlendirmek ve sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmekten, fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, yaya yolu vb.) ile ilgili işleri yürütmekten, kentin altyapı ve yatırımlarının amaca ve onaylanan planlara uygun olarak yapılmasından; Bornova Belediyesi sınırlan içerisinde imar planlarında yeşil alan olarak ayrılan yerlerin park ve bahçe, oyun ve spor alanları vb. şekilde toplumun ortak kullanım alanı olarak değerlendirilmesi çalışmalarını planlamak ve yürütmekten, topluma çevre bilincinin aşılanmasında biriminin üzerine düşen görevleri yürütmekten,  bölgedeki molozların toplanmasından ve döküm yerlerine nakledilmesinden, biriminin sunduğu hizmetlerle ilgili ve belediyenin diğer birimlerin ihale yoluyla yapılacak işlerin proje ve ihale işlemlerini, hak edişleri ve ödemelerini takip etmekten kontrollük görevini yürütmekten sorumludur.

 • Faaliyet Alanı

  1-)İHALE BİRİMİ

  Müdürlük faaliyet alanları içerisindeki çalışmaların yıllık yatırım programlarını yapmak,faaliyet raporlarını hazırlamak ve  bütçe çalışmalarını gerçekleştirmek, Başkanlık Makamaı’nın onayına sunmak, uygun görülenler ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

  Onaylanan projeler ve çalışmalarla ilgili yapılacak ihalelerin hazırlıklarını yapmak,

  Hazırlığı tamamlanan ihaleleri gerçekleştirmek,

  Sonuçlanan ihaleleri sözleşmeye bağlamak,

  Sözleşmesi imzalanan işlerin hakedişlerini hazırlamak,

  İş deneyim belgelerini hazırlamak,

  Özel sektörden(Yüklenici Firmalar) gelen yazıları cevaplamak ve gerekli yazışmaları yapmak.

   

  2-)KONTROL BİRİMİ(İNŞAAT ve ELEKTRİK-MAKİNA TESİSAT)

  a-)İNŞAAT KONTROL BİRİMİ

  Bayındırlık konularında proje üretmek ve Başkanlığa önerilerde bulunmak,

  5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu kapsamında Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğuna verilmiş ana arter, bulvar ve caddelerin yapımı, bakımı ve sinyalizasyonu konusunda Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerde bulunmak üzere teklifler hazırlatıp Başkanlık Makamına sunmak,

  Belediyenin İmar Planında belirlenen yerlerdeki yerel ve bölgesel otoparkların önceliklerine göre yapımı için Büyükşehir Belediyesi nezdinde teklifte ve girişimlerde bulunmak üzere Başkanlık Makamına teklif sunmak,

  Vatandaş müracaatlarını yerinde tetkik etmek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

  Belediye hizmetleri için gerekli her türlü yapı ve tesisin projelerini yaptırmak,

  Etüt ve Proje hazırlamak,

  Etüt, Proje ve metraj hazırlamak,

  Yaklaşık maliyet hazırlamak,

  Piyasa araştırması yapmak,

  Yol, yaya yolu,bina yapım, bakım ve onarımı,belediye hizmet binaları, spor tesisleri, pazaryerleri, umumi tuvaletler,sosyal tesisler,spor tesisleri,pazaryerleri, umumi tuvaletlerin yapım ve bakım ihaleleri ile ilgili hazırlık yapmak,

  İhalesi sonuçlanan işlerin kontrolünü yapmak,

  Geçici ve kesin kabulü yapmak,

  Resmi Kurum ve Kuruluşlardan gelen yazılar ve yazışmaları yapmak,

   

  b-)ELEKTRİK-MAKİNA TESİSAT KONTROL BİRİMİ

  Bayındırlık konularında proje üretmek ve Başkanlığa önerilerde bulunmak,

  Vatandaş müracaatlarını yerinde tetkik etmek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

  Belediye hizmetleri için gerekli her türlü yapı ve tesisin projelerini yaptırmak,

  Yol katılım bedeli hesaplamak,

  Sıhhi tesisat projesi, ısı yalıtım projesi ve hesapları yapmak,

  Isıtma ve soğutma projesi yapmak,

  Asansör avan ve uygulama projesi onayını yapmak,

  Mekanik Tesisat ve Fen Vizesi onayını yapmak,

  Asansör Tescil Belgesi ve Asansör Motor Ruhsatı hazırlamak,
  Resmi Kurum ve Kuruluşlardan gelen yazılar ve yazışmaları yapmak.

   

   

  3-)ŞANTİYE BİRİMİ(İNŞAAT İŞLERİ ve İŞ MAKİNALARI)

  Kendisine bağlı teknik personelin, şantiyelerin ekip ve işçilerin görev dağılımı ve iş programını yapmak, uygulamayı denetlemek ve ekiplerin uyum ve eşgüdüm içinde verimli ve ekonomik bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

  Yeni yol açılması ve stabilizasyonu,
  Yol bakım ve onarımı,
  Yaya yolu ve bordür yapımı, bakım ve onarımı,
  Yol üzerindeki sanat yapıları,
  Yeni açılan yolların parketaş, beton veya asfalt ile kaplanması,
  Asfalt yolların bakımı, onarımı ve yama ile kaplanması,
  Bina yapım, bakım ve onarımı,
  Belediye İmar Planında belirlenen yerlere hizmet binaları, spor tesisleri, pazaryerleri, umumi tuvaletler ve sosyal tesislerin yapılması,
  Spor tesisleri,pazaryerleri, umumi tuvaletlerin yapım ve bakım işlerini gerçekleştirmek,

  Yıllık yatırım programı doğrultusunda yol açılması, yol düzeltilmesi, yollara malzeme serilmesi, malzeme ve moloz kaldırılması ve nakledilmesi gibi işlerde Fen İşleri Şantiyesinde bulunan iş makinelerinin verimli ve ekonomik olarak kullanılmalarını sağlamak.

   

  4-)İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ BİRİMİ

  İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak ve yönergenin uygulanmasını takip etmek,

  İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlara yol göstermek,

  İşyerindeki  iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike ve önlemleri değerlendirmek ve tedbirleri belirlemek,

  İşyerinde meydana gelen her türlü iş kazası ve diğer tehlikelere karşı araştırma ve inceleme yapmak ve gerekli raporları hazırlamak,

  İşyerinde  iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve öğretimi planlamak ve uygulandığını takip etmek,

  İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve uygulandığını takip etmek,

  İşyernde yangın,doğal afet,sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirleri planlamak ve uygulandığını takip etmek,

  İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yıllık raporlarını hazırlamak,çalışmaları değerlendirmek,edinilen tecrübelere göre ertesi yılın çalışmalarında yer alacak hususları değerlendirmek,

  İşyerinde teknoloji,iş organizasyonu,çalışma şartları,sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

  orgsema

Sosyal Medya da Paylaş