• Müdür

  Şeyda KIVRATMA

 • Telefon

  (232) 999 29 29 / 1150

 • E-mail

  seydakivratma@bornova.bel.tr

 • Görev Tanımı

  Bornova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere, diğer kanun, yönetmelik, tebliğler çerçevesinde aşağıdaki fonksiyon ve görevlerin yerine getirilmesinde yetkili ve sorumludur.

  1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
  2. İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
  3. Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
  4. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
  5. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
  6. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
  7. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
  8. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
  9. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
  10. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
  11. Bütçeyi hazırlamak.
  12. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
  13. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması.
  14. İdarenin mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
  15. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
  16. Muhasebe hizmetlerini yürütmek, kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak.
 • Faaliyet Alanı

  Bornova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

  a) Stratejik Planlama Bütçe ve Performans Birimi

  b) Muhasebe Kesin Hesap Raporlama Birimi

  c) Gelir Tahakkuk ve Takip Birimi

  d) İç Kontrol Birimi

  e) Ölçü ve Ayar Birimlerinden oluşur.

  Stratejik Planlama Bütçe ve Performans Birimi Fonksiyon, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Stratejik Plan Bütçe ve Performans  birimi aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur.

  1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
  2. İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
  3. İdarenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
  4. Harcama birimleri tarafından önerilen ve idarece yapılan çalışmalar doğrultusunda idarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek ve güncellemek.
  5. İdarenin 5 yıllık stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek ve gerekli durumlarda revize etmek.
  6. Stratejik planlamaya yönelik diğer destek hizmetlerini yürütmek.
  7. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
  8. Stratejik Plan, Faaliyet Raporu ve Performans Programı ile kalite iyileştirme çalışmaları hakkında idarenin görev alanı ile ilgili performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, kalite çalışmalarını koordine etmek, araştırma-geliştirme ve kıyaslama çalışmaları gibi faaliyetleri yürütmek.
  9. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi, idare faaliyetleri ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
  10. İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.
  11. Yıllık performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, müdürlüklerin oluşturduğu yıllık performans programı sonuçlarının idarenin stratejik amaç ve hedeflerine göre konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek ve idarenin yıllık performans programının hazırlanmasını sağlamak.
  12. Yıllık idare faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak üzere yönetmeliğe uygun olarak müdürlüklere üç ve/veya altı aylık birim faaliyet raporlarının hazırlanması için gerekli yazışmaları yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
  13. Yıllık idare faaliyet raporu hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
  14. Stratejik planlama konularında üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

   

   

  Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Fonksiyon, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur.

  a) Belediye gelir, gider ve taşınır mal kesin hesabı ile yönetim dönemi hesap cetvellerinin hazırlanması ve cetvellere ilişkin tabloların hazırlaması

  b) Bütçe gelirlerine ilişkin işlemleri yapmak, (irsaliye girişleri, tahsilat servisinden gelen tahakkukların ve her türlü gelirin muhasebeleştirilmesi)

  c) Diğer kurumlara ödenmesi gereken yasal paylara ilişkin ödeme evraklarının hazırlanması ve muhasebeleştirilmesi

  d) Emanet hesaplarına alınan SGK, Maliye, İcra, Sendika, Yapı Denetim vb. Ödeme evraklarının hazırlanarak zamanında ödeme işleminin yapılması

  e) Gider evraklarında ekli belgelerin kontrolünün yapılarak hak sahiplerine ödenmesi,

  f) İdare adına bankaya yapılan teslimat, bankaca yapılacak tahsilat ve bankadan yaptırılacak her türlü ödeme işlemlerini yapmak, takip etmek ve kayıtlarını tutmak,

  g) İdarenin görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla yapacağı borçlanmalar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak,

  h) Para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve gönderilmesi

  i) İdarenin iç ve dış borç ödemelerini yapmak,

  j) İdarenin nakit, mevduat ve mali borç yapısı ile ilgili rapor ve cetvelleri hazırlamak.

  k) Müdürlük faaliyet raporunun hazırlanması

  l) Mali istatistikleri hazırlamak.

  m) Üst yönetici, Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisince verilecek diğer görevleri yapmak.

   

  Gelir Tahakkuk ve Takip Birimi Fonksiyon, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Gelir, Gelir Tahakkuk ve Takip biriminin aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur.

  1. Gelir Tahakkuk ve Takip Birimi, idarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirlerini ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde tarh, tahakkuk, terkin, tecil, tehir, tahsil ve takibini sağlamak,
  2. Gelir Tahakkuk ve Takip Birimi ve idareye bağlı tahsilat yetkisine sahip diğer birimler tarafından tahakkuk edilen ve yasal süreler içinde ödenmeyen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi alacaklar için 6183 sayılı kanun hükümlerine göre cebren tahsil yöntemlerini kullanmak, bu bağlamda;
  • İdareye bağlı diğer Müdürlüklerden gelen para cezası ve ecrimisil borçlarının vadesi gelip de ödenmemiş olan borçların icra dosyasını açmak ve kayıtlarını tutmak,
  • Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisini vadesinde ödenmeyenler hakkında icra takibini yapmak,
  • Pazar yerleri borçlarını vadesinde ödemeyenler hakkında icra takibini yapmak,
  • Borçlulara yasal süresi için ödeme emrini çıkarmak ve memur eliyle ödeme emrini tebliğ etmek,
  • Yasal süresi içinde ödenmeyen borçlular hakkında fiili haciz yapmak,
  • Yasal süresi içinde ödenmeyen borçlular hakkında mal varlığı araştırması yapmak,
  • Tahsil olunan borçlular adına kayıtlı taşınır ve taşınmazlar üzerinde hacizlerin terkinini yapmak,
  • Tahsil olunan dosyaları arşivlemek
  1. İdare gelirleri ile ilgili yapılan, tarh, tahakkuk, terkin, tecil, tehir, tahsil ve takibe alınması ile ilgili işlemlere ait kayıtları tutmak, raporlamak ve muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli belge ve dokümanları Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimine göndermek.
  2. Belediye Gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde ilgili mercie ulaştırmak,
  3. İdare gelirlerinin artırılmasına ve gelir kaybını önlemeye yönelik ilgili yasal mevzuat çerçevesinde araştırma ve değerlendirme çalışmalarını hazırlayarak faaliyete geçirmek.
  4. İdarenin kanunlardan doğan vergi ve harç alacaklarının tahsil ve takibinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, hükümlerini uygulamak, bu hükümler doğrultusunda vergi ve harçların denetim, tarh, tahakkuk, tahsil işlemlerini gerçekleştirmek,
  5. İdareye borçlu mükellefler ile 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu kapsamında uzlaşma yapmak,
  6. Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek
  7. Posta çeki ile ödeme yapanları makbuzlarını sıralayıp dosyalamak ve vatandaşa bilgi yazısı yazmak
  8. Posta ve banka yolu ile gelen havalelerin tahsilini sağlar
  9. Tahsille ilgili tüm kayıtların tutulması işlemlerinin takip edilmesi
  10. Üst yönetici, Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisi tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

   

  İç Kontrol Birimi Fonksiyon, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  İç Kontrol Birimi aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur.

  1. İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; İdare bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrolünü yapmak,
  2. İdare harcama birimlerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi konusunda danışmanlık yapmak,
  3. İdare harcama birimlerinde uygulanacak İç kontrole ilişkin standartlar hazırlamak,
  4. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,
  5. İdarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
  6. Malî konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye, harcama yetkililerine ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanı’na gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
  7. İdarenin harcama birimlerinde tereddüt oluşturan mali karar ve işlemler hakkında görüş bildirmek,
  8. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde mali konulardaki düzenleme ve kararların İdare harcama birimlerince uygulanması hususunda açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirmeler yapmak.

   

   Ölçü ve Ayar Birimi Fonksiyon, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

                  Ölçü ve ayar birimi aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur.

  1. Mart ayında grup belediyelerdeki görevine istinaden bir seyahat programı hazırlamak, hazırlanan bu programın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde onaylanmasına müteakip muayeneye başlanarak aynı yıl içerisinde muayenelerin aksatılmadan yerine getirilmesini sağlamak
  2. Mükellefin kullandığı ölçü aleti için beyanname verdikten sonra başvuruları başvuru sırasına koyarak muayene gününü belirleyen belge vermek,
  3. Muayene harcını yatıran mükellefin muayenesini gerçekleştirerek ölçü aletinin damgasının yapılmasını sağlamak,
  4. Belli zamanlarda zabıta memuru ile ölçü aletlerini yerinde kontrol ve denetimini yapmak,
  5. Yıl başında Bakanlık tarafından verilen işi biten damgaları verip yenilerini teslim almak,
  6. Her ay başında teknik bakımdan bağlı bulunduğu Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne çalışma raporları göndermek,

   

  FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER;

  5393 sayılı Belediye Kanunu
  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
  1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
  3914 sayılı Çevre Temizlik Vergisi Kanunu
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
  213 sayılı V.U.K.
  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
  3516 sayılı Ölçü Ayar Kanunu
  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
  832 sayılı Sayıştay Kanunu
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
  1475 sayılı İş Kanunu
  488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
  6245 sayılı Harcırah Kanunu
  Tahsilat Yönetmeliği
  İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
  Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
  Taşınır Mal Yönetmeliği
  Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği
  İl Özel İdareleri ve Belediyeler Arşiv Yönetmeliği
  Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler

 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

  mali_org

 • Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Ödemeleri İçin Banka Bilgileri

  Posta Çeki Hesabı Ödemeleri Emlak Vergisi Borcu İçin:233045

  Çevre Temizlik Vergisi Borcu İçin:110883

  Banka Hesabı Ödemeleri

  Vakıfbank Bornova Şb.TR750001500158007292293401

  Ziraat Bankası Bornova Şb. TR570001002553387103755235

  İş Bankası BornovaÇarşı Şb. TR220006400000134970127904

Sosyal Medya da Paylaş